Onderzoek naar OV op Friese Waddeneilanden

Leeuwarden РHet gebiedsplatform Waddeneilanden van de provinciale projectorganisatie Plattel̢nsprojekten stelt Gedeputeerde Staten van de provincie Frysl̢n voor om een bijdrage beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het Openbaar Vervoer op de vier Friese Waddeneilanden. Het onderzoek moet leiden tot een duurzaam Openbaar Vervoer-systeem in dit gebied.

De eilanden willen toe naar een vorm van Openbaar Vervoer die goedkoper is dan nu. Daarnaast moet het Openbaar Vervoer in een grotere frequentie worden aangeboden én meer mogelijkheden bieden voor het toeristisch vervoer. Een goede Openbaar Vervoer-voorziening is cruciaal voor de eilanden. Ten eerste is het een belangrijke schakel in de toeristische keten. Ten tweede biedt het de eilandbewoners de kans om deel te nemen aan zowel het sociale leven op de eilanden als aan de vaste wal. Het onderzoek moet inzicht verschaffen in de financiële haalbaarheid van een nieuw Openbaar Vervoer-concept, de vervoerskundige aspecten, de organisatorische mogelijkheden en de meerwaarde voor het toerisme. De totale kosten van het project bedragen € 17.200. Het gebiedsplatform stelt voor € 5.700 Leader-geld beschikbaar te stellen.

Plattelânsprojekten
De provincie Fryslân is in 2001 gestart met Plattelânsprojekten om een impuls te geven aan projecten op het platteland. Plattelânsprojekten staat voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden. Plattelânsprojekten heeft een centrale unit op het provinciehuis en kleine projectbureaus in zes gebieden: de Waddeneilanden, Noordoost, Noardwest, Midden, Zuidwest en Zuidoost.

Plattelânsprojekten vervult een spilfunctie tussen initiatiefnemers van projecten in de regio enerzijds en het provinciale apparaat anderzijds. Potentiële indieners kunnen bij de projectbureaus in hun eigen regio terecht voor advies en begeleiding van hun projectvoorstellen. Zij krijgen hier deskundig advies over opzet, haalbaarheid en financieringsmogelijkheden.

In elk van de gebieden is een gebiedsplatform opgericht, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en uit themadeskundigen uit het gebied. De belangrijkste taak is het adviseren van het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit het gebied komen. Vorig jaar hebben GS besloten de gebiedsplatforms een grotere verantwoordelijkheid te geven: bij een zevental provinciale subsidieregelingen kunnen de platforms nu hun eigen prioriteiten bepalen, beschikken zij over een deel van het budget en geven zij een advies, dat door GS als ‘zwaarwegend’ wordt beschouwd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân