Gunning concessies OV Brabant uitgesteld

‘s-Hertogenbosch – Uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant besloten om de definitieve gunning van de concessies openbaar vervoer voor alle percelen uit te stellen. Tegen het besluit van 15 juli 2005 inzake terzijdestelling van de gecombineerde aanbieding van de BBA op percelen 1 en 3 is door BBA op 3 augustus 2005 bezwaar aangetekend bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, en is een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van het College voor Beroep van het Bedrijfsleven (CBb) ingediend. De uitspraak van de Voorzitter van het CBb op dit verzoek wordt eerst afgewacht. GS willen deze rechtsgang niet doorkruisen met definitieve besluiten tot verlening van concessies. Een uitspraak wordt medio oktober 2005 verwacht. Aansluitend zal GS besluiten over de concessies openbaar vervoer.

Om ervoor te zorgen dat na 1 januari 2006 het openbaar vervoer in Brabant gewoon blijft draaien tegen een redelijke prijs, gaat de provincie in gesprek met vervoerders. De gesprekken zullen zich richten op afspraken waarbij het openbaar vervoer gewoon doorgang vindt, op basis van de nu lopende concessies, tot het moment dat de nieuwe concessies daadwerkelijk in kunnen gaan. Reizigers zullen hier weinig van merken daar de dienstregeling van 2006 hetzelfde wordt als die van 2005.

Voornemen tot gunning
Op 15 juli 2005 hebben Gedeputeerde Staten een voornemen tot gunning uitgesproken. Concreet gaat het om de volgende uitslag. Voor de kavels West (Breda e.o.) en Midden (Tilburg e.o.) hebben GS het voornemen deze als combinatie te gunnen aan Connexxion. Voor de kavel van de sneldienst Breda-Oosterhout-Utrecht is het voornemen deze te gunnen aan Arriva Touring/Taxicentrale Renesse. Voor de kavel Meierij (’s-Hertogenbosch e.o.) heeft Hermes de economisch meest voordelige aanbieding gedaan. En Arriva komt in aanmerking voor de kavel Noordoost. Deze voornemens blijven van kracht.

Wet Personenvervoer 2000
De provincie Noord-Brabant is de eerste vervoersautoriteit in Nederland die op deze schaal het openbaar vervoer Europees en openbaar heeft aanbesteed conform de richtlijnen van de Wet Personenvervoer 2000. In haar programma van eisen voor de aanbesteding neemt de provincie bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goed openbaar vervoer in de provincie. Dit komt ondermeer tot uiting doordat er waarborgen zijn opgenomen ten aanzien van een zorgvuldige overname van het rijdend personeel, en vanwege het feit dat er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige aanbieding. In het programma van eisen wordt de wet op een aantal punten geïnterpreteerd omdat er over deze wet nog nauwelijks jurisprudentie is. Eén van de interpretaties waar de rechterlijke procedures zich nu op concentreren is het besluit om de offerte van de BBA terzijde te leggen en de gronden waarop dat is gebeurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant