Provincie Limburg consulteert de markt over OV

Maastricht – De Provincie Limburg wil voorafgaande aan de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in gesprek komen met bedrijven die ruime ervaring hebben in het vervoeren van personen. Deze week verschijnt er een advertentie in (Europese) kranten waarin bedrijven opgeroepen worden zich aan te melden voor deze marktconsultatie. Gedeputeerde Staten (GS) benoemen in dit kader ook een tenderboard die het aanbestedingsproces begeleid.

Met de marktconsultatie beogen GS informatie uit te wisselen met marktpartijen die wellicht voor concessieverlening in aanmerking kunnen komen, dan wel als uitvoerder bij de concessies partij kunnen zijn. De marktconsultatie heeft een openbaar karakter. De marktconsultatie gaat vooraf aan de aanbestedingsprocedure en het opstellen van het programma van eisen.

De Provincie kan tijdens de consultatie haar openbaar vervoerbeleid, zoals dat op 8 april 2005 door Provinciale Staten is vastgesteld, desgewenst toelichten en gerichte vragen stellen over de wijze waarop dat beleid uitgevoerd zou kunnen worden. De bedrijven krijgen de gelegenheid om meer in algemene zin hun ideeën over de uitvoerbaarheid van het beleid kenbaar te maken. Mede op basis van de resultaten van de marktconsultatie stellen GS, nadat met de gemeenten is overlegd en zij hun inbreng hebben geleverd, de randvoorwaarden vast voor het intermodale vervoersmodel, zoals dat uiteindelijk zal worden aanbesteed.

Gedeputeerde Staten stellen een tenderboard in. De tenderboard adviseert GS en het ambtelijk apparaat van de Provincie gevraagd en ongevraagd over de aanbestedingsprocedure en de fase die daaraan vooraf gaat, waaronder nadrukkelijk ook de marktconsultatie. De samenstelling van de tenderboard is op basis van specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid. De leden van de tenderboard zijn inmiddels benaderd en hebben ingestemd met deelname aan de board. Eén persoon is eerder ook voorzitter geweest van de tenderboard in de aanloop naar de uitvoering van het infrastructurele project Bottleneck Infra. De tweede persoon heeft ruime ervaring met het beleidsterrein openbaar vervoer binnen een overheidsinstelling. De derde persoon is een autoriteit op het gebied van het aanbestedingsrecht. De vierde persoon tot slot is een voormalig captain of industry uit het Limburgse bedrijfsleven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg