EVO mist ambitie in plannen kabinet

Zoetermeer – Een goede bereikbaarheid zorgt voor een sterke Nederlandse economie. Om die reden is het jammer dat in de Miljoenennota maar weinig aandacht is voor mobiliteit. De Nederlandse economie in vogelvlucht krijgt daarmee wel een heel letterlijke betekenis. EVO stelt dat de echte ambitie om de bereikbaarheid te verbeteren ontbreekt in de plannen.

Bereikbaarheid over de weg
Wel positief is het dat met extra gelden uit verbeterde aanbesteding en op basis van PPS enkele fileknelpunten versneld worden aangepakt. Alleen al de A2 en de A4 zijn goed voor 33 miljoen euro economische schade per jaar, blijkt uit de Economische Wegwijzer van EVO en TLN.

Systeemkosten tolheffing
Het kabinet reserveert 100 miljoen euro voor de systeemkosten die nodig zijn voor de aanpak van grote fileknelpunten door middel van een tolheffing. EVO stelt dat 100 miljoen euro, zeker voor de fase die voorafgaat aan een uiteindelijke kilometerheffing, onacceptabel hoog is. De systeemkosten dienen niet hoger dan 5% van de opbrengsten uit te vallen.

Binnenvaart
De kwaliteit van de hoofdvaarwegen staat onder zware druk. Daardoor is de binnenvaart veel minder betrouwbaar en dreigen instortende sluizen en dichtslibbende vaarwegen. Het kabinet pakt achterstallig onderhoud van de hoofdtransportassen weliswaar aan, maar aan de overige hoofdvaarwegen en kanalen wordt tot 2010 slechts correctief onderhoud gepleegd. EVO acht dit onvoldoende. Een preventief onderhoudsbeleid is nodig wil de binnenvaart voor het bedrijfsleven inzetbaar blijven als vervoerswijze.

Spoor
Gezien de groei in het vrachtverkeer is het noodzakelijk dat ook het spoor aantrekkelijk blijft voor het bedrijfsleven. De kwaliteit van de diensten van infrabeheerder Prorail op het Nederlandse net en de capaciteit voor het goederenvervoer per spoor blijven echter zorgenkindjes. Een eerste stap om het spoor aantrekkelijker te maken is het tegenhouden van de verhoogde gebruikersheffing. Door de toenemende kosten die deze verhoging tot gevolg heeft, dreigt een vraaguitval van tot wel 38% in 2006.

Criminaliteit en security
In de internationale goederenketen verdwijnt steeds vaker kostbare lading. Opsporing houdt echter op aan de grens. EVO stelt dat Nederland het voortouw moet nemen bij het intensiveren van de samenwerking van criminaliteitsbestrijding binnen de Europese Unie.

EVO waarschuwt voor een opeenstapeling van maatregelen gericht op het voorkomen van terroristische aanslagen. De verwachting is dat de kosten voor securitymaatregelen de komende drie tot vijf jaar uitgroeien tot 10% van de logistieke kosten. Het is een illusie te denken dat met het opleggen van verregaande maatregelen alle risico�s uitgesloten kunnen worden. EVO stelt dat het ernaar uitziet dat regelgeving gericht op het voorkomen van aanslagen veel te ver doorschiet.

Luchtkwaliteit
De verdeling van de 900 miljoen euro die gereserveerd is voor schonere luchtkwaliteit is doorslaggevend voor de effectiviteit van het beleid. Meer middelen voor schonere technologie werpt meer vruchten af dan de inzet op achteraf-inbouw van roetfilters.

Een effectief beleid vraagt ook om een meerjarenplan. Ondernemers hebben zekerheid nodig over de duur van de subsidies. Alleen op die manier kan het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid nemen.

In dat kader zet EVO ook vraagtekens bij de wijze waarop het kabinet het gebruik van biobrandstof stimuleert. Het kabinet stimuleert het gebruik van brandstoffen waarbij 98% uit fossiele brandstof bestaat en 2% biobrandstof wordt bijgemengd. De accijnsvrijstelling geldt alleen over die 2%. Dat zorgt voor onvoldoende prijsverschil aan de pomp. Het ligt veel meer voor de hand om de Nederlandse potentie van aardgas te benutten en schonere brandstoffen te ontwikkelen, zoals bioethanol en waterstof.

Voor een gezonde luchtkwaliteit is ook de inzet van langere en zwaardere vrachtauto�s hard nodig. De zogeheten ecocombi�s zorgen ervoor dat meer goederen met minder voertuigen vervoerd kunnen worden. En dat zorgt weer voor minder vervuilende uitstoot. Op dit moment wordt er een proef uitgevoerd. EVO stelt dat Verkeer en Waterstaat volgend jaar de ecocombi�s definitief moet toelaten tot het Nederlandse wegennet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO