Hoogspanningsleiding Randstad 380kV langs westkant Haarlemmermeer

Het tracé van de door TenneT aan te leggen Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding door de gemeente Haarlemmermeer zal door de westkant van deze gemeente lopen. Dit hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten. Het besluit is toegelicht tijdens een bestuurlijk overleg met bestuurders van Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland. De Randstad 380 kV verbinding is noodzakelijk en urgent voor de toekomstige voorzieningszekerheid op het gebied van elektriciteit in de Randstad.

De keuze ging tussen een oostelijk tracé (langs Schiphol) en een westelijk tracé. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij was dat ondergrondse aanleg (verkabeling) maar over een beperkte afstand mogelijk is.
Onder voorwaarden is eerder de voorlopige keuze op een oostelijk tracé gevallen. Hieraan blijken echter grote nadelen te kleven. Door hoogtebeperkingen bij Schiphol zouden speciale portaalmasten moeten worden ontwikkeld. Ook leiden ontwikkelingen rond bedrijventerreinen tot beperkte ruimte aan de oostkant. Schiphol heeft bovendien aangegeven grote bezwaren tegen dit tracé te hebben vanwege de onzekerheid over de risico’s voor de veiligheid van Schiphol. Het oostelijk tracé is ook duurder.
De ministers zijn van oordeel dat aanleg van de verbinding langs de westkant wel degelijk te combineren valt met de ambities voor woningbouw, groen en waterberging uit het Randstad Urgent project Westflank mits zorgvuldig naar de inpassing van de 380 kV verbinding wordt gekeken. Met een westelijk tracé wordt voldoende afstand gehouden tot de woonwijk Floriande. De bestaande 150 kV verbinding wordt bij dit tracé uit de wijk gehaald en met het 380 kV tracé gecombineerd.