BEVB van kracht

Sinds 1 januari 2011 is het ‘Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen’ (Bevb) van kracht. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende ‘Regeling Externe Veiligheid Buisleidingen’ en de ‘Handleiding Risicoberekeningen Bevb’. Dit betekent dat wij voortaan het besluit en de regeling moeten toetsen, en moeten rekenen conform de handleiding.

Enkele opvallende punten:

 • Besluit en regeling gelden nu nog alleen voor aardgas en aardolieproducten en -derivaten met een druk vanaf 16 bar.
 • De oude Circulaires vervallen.
 • 10-6 is grenswaarde voor kwetsbare objecten; richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
 • Er geldt altijd een belemmeringenstrook waarbinnen in principe geen bouwwerken zijn toegestaan van 5 meter (voor aardgasleidingen kleiner dan 40 bar geldt 4 meter).
 • Voor GR geldt een uitgebreide verantwoordingsplicht. Behalve als er een toename van minder dan 10% is (en het GR kleiner is dan de oriëntatiewaarde) en/of als het GR kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, dan geldt een beperkte verantwoordingsplicht.
 • Sanering van (geprojecteerde) kwetsbare objecten moet binnen 3 jaar door de exploitant worden gedaan.
 • Binnen 5 jaar moeten buisleidingen opgenomen zijn in bestemmingsplannen.
 • Exploitanten moeten een VBS en een beleid t.a.v. buisleidingen hebben.
 • De minister kan exploitanten verplichten om maatregelen ter verkleining van het GR te treffen.
 • Voor buisleidingen binnen een veiligheidscontour hoeft het PR niet getoetst te worden.
 • De handleiding geeft rekenvoorschriften, waaronder voor het meenemen van maatregelen.
 • De handleiding geeft een overzicht van (de effecten van) diverse risicoreducerende maatregelen.
 • De handleiding stelt eisen aan de rapportage van een QRA.

DHV biedt gemeenten een quick scan aan om te bepalen of er in de gemeente bestemmingsplannen zijn die conform het BEVB moeten worden aangepast.

Meer informatie:

Simone van Dijk, (033) 468 29 25

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV, Simone van Dijk

BEVB van kracht | Infrasite

BEVB van kracht

Sinds 1 januari 2011 is het ‘Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen’ (Bevb) van kracht. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende ‘Regeling Externe Veiligheid Buisleidingen’ en de ‘Handleiding Risicoberekeningen Bevb’. Dit betekent dat wij voortaan het besluit en de regeling moeten toetsen, en moeten rekenen conform de handleiding.

Enkele opvallende punten:

 • Besluit en regeling gelden nu nog alleen voor aardgas en aardolieproducten en -derivaten met een druk vanaf 16 bar.
 • De oude Circulaires vervallen.
 • 10-6 is grenswaarde voor kwetsbare objecten; richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
 • Er geldt altijd een belemmeringenstrook waarbinnen in principe geen bouwwerken zijn toegestaan van 5 meter (voor aardgasleidingen kleiner dan 40 bar geldt 4 meter).
 • Voor GR geldt een uitgebreide verantwoordingsplicht. Behalve als er een toename van minder dan 10% is (en het GR kleiner is dan de oriëntatiewaarde) en/of als het GR kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, dan geldt een beperkte verantwoordingsplicht.
 • Sanering van (geprojecteerde) kwetsbare objecten moet binnen 3 jaar door de exploitant worden gedaan.
 • Binnen 5 jaar moeten buisleidingen opgenomen zijn in bestemmingsplannen.
 • Exploitanten moeten een VBS en een beleid t.a.v. buisleidingen hebben.
 • De minister kan exploitanten verplichten om maatregelen ter verkleining van het GR te treffen.
 • Voor buisleidingen binnen een veiligheidscontour hoeft het PR niet getoetst te worden.
 • De handleiding geeft rekenvoorschriften, waaronder voor het meenemen van maatregelen.
 • De handleiding geeft een overzicht van (de effecten van) diverse risicoreducerende maatregelen.
 • De handleiding stelt eisen aan de rapportage van een QRA.

DHV biedt gemeenten een quick scan aan om te bepalen of er in de gemeente bestemmingsplannen zijn die conform het BEVB moeten worden aangepast.

Meer informatie:

Simone van Dijk, (033) 468 29 25

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV, Simone van Dijk