meer TSO’s sluiten zich aan bij RGI

investeringen in opwekken en transportnet energie noodzakelijk

Het RGI (Renewables-Grid-Initiative) brengt ngo’s en elektriciteits- netbeheerders (TSO’s) samen om volledige integratie van duurzame energie in het elektriciteitsnet mogelijk te maken. De TSO’s Elia (België), National Grid (Groot-Brittannië), RTE (Frankrijk), Swissgrid (Zwitserland) en het Griekse energiebedrijf TERNA ENERGY hebben zich bij het RGI aangesloten door de gemeenschappelijke intentieverklaring te ondertekenen.

Het RGI (Renewables-Grid-Initiative) zet zich in voor de uitbreiding en integratie van op kleine en grote schaal opgewekte duurzame energie en voor de hiertoe benodigde transportcapaciteit op het Europese elektriciteitsnet. Hiertoe brengt het RGI een aantal ngo’s (non-gouvernementele organisaties) en TSO’s (Transmission System Operators) samen. Voor het eerst slaan 50Hertz Transmission, Elia, Germanwatch, National Grid, RTE, Swissgrid, TenneT, TERNA ENERGY en het Wereldnatuurfonds (WNF) de handen ineen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Om de Europese doelstelling van 20% duurzame energie voor 2020 te behalen – wat neerkomt op zo’n 35% duurzame elektriciteit voor de Europese energiesector – moeten op grote schaal duurzame energiebronnen worden geïntegreerd. De doelen voor 2020 zijn slechts een eerste stap op weg naar de zeer uiterst ambitieuze doelstellingen om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 80% te reduceren en om te zorgen dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 2°C blijft.

Hiertoe is een aanzienlijke uitbreiding van het gebruik van duurzame elektriciteit dringend noodzakelijk. Dit kan echter alleen plaatsvinden door de transportcapaciteit te moderniseren en uit te breiden. Nieuwe strategische interconnecties zijn noodzakelijk om duurzame elektriciteit te transporteren van afgelegen productiegebieden naar de consumptiecentra. Het RGI wil belanghebbenden hierbij betrekken en draagvlak creëren voor deze cruciale uitbreiding van de infrastructuur. Het RGI dringt aan op een nieuw en krachtiger mandaat voor energietoezichthouders om een geschikt investeringsmodel op te zetten voor de ontwikkeling van een Europese netarchitectuur waarmee snel en efficiënt duurzame energie kan worden getransporteerd.

De ontwikkeling van een zogenaamd ‘smart grid’ is een essentiële voorwaarde voor de substantiële integratie van zowel gedecentraliseerde duurzame energie als grootschalige wind- en zonneenergie. We leven in een tijd van ernstige economische onrust. Daarnaast wordt de druk steeds groter om de uitgebreide problematiek op het gebied van economie, geopolitiek en milieu die het gevolg is van onze enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, aan te pakken. Kortom, de argumenten voor duurzame investeringen in het transportnet en in duurzame energieopwekking wegen zwaarder dan ooit.

De vertegenwoordigers van de negen partners – 50Hertz Transmission, Elia, Germanwatch, National Grid, RTE, Swissgrid, TenneT, TERNA ENERGY en het Wereldnatuurfonds (WNF) – hebben een gemeenschappelijke intentieverklaring getekend tijdens de ledenvergadering in Brussel. De ngo RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), de Britse Vogelbescherming, kreeg officieel de status van waarnemer en overweegt sterk zich bij het initiatief aan te sluiten. Het European Climate Forum, het Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung en de Duitse universiteiten van Magdeburg en Cottbus behoren tot de instanties die het initiatief ondersteunen. Het RGI wordt gesteund door het ECF (European Climate Foundation).

Meer informatie
http://www.renewables-grid.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV