TenneT: verantwoord en innovatief ondergronds in de Randstad

Arnhem – TenneT gaat de komende jaren ruim 20 kilometer van de nieuwe verbinding door de Randstad ondergronds aanleggen. Dit wordt verdeeld in stukken over de gehele route, die meer dan 80 kilometer lang is. Aangezien het ondergronds brengen van een 380.000 Volt (380kV) verbinding met een hoog transportvermogen over een dergelijke lange afstand wereldwijd nog niet eerder is vertoond, wordt Nederland hiermee koploper op het gebied van innovatieve aanleg van hoogspanning. Met deze aanleg is voor een optimale balans tussen innovatie en leveringszekerheid gekozen.

Begin dit jaar is er door de Eerste en Tweede Kamer ingestemd met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad, die loopt vanaf Wateringen via Zoetermeer naar Beverwijk. Deze nieuwe elektriciteitssnelweg is nodig om aan de sterk gestegen vraag naar transport van elektriciteit te kunnen voldoen. TenneT gaat als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet de verbinding aanleggen en beheren. De Minister van Economische Zaken heeft samen met de Minister van VROM op 23 mei 2008 een besluit genomen over de exacte route van de verbinding in het zuidelijke gedeelte van de Randstad, de zuidring. Daarbij is aangegeven waar de verbinding komt te liggen en welk gedeelte ondergronds wordt aangelegd. Tevens is door de ministers van EZ en VROM richting gegeven aan het resterende gedeelte dat maximaal ondergronds kan worden aangelegd in de noordelijke verbinding.

Betrouwbare elektriciteitsvoorziening

Er is een maatschappelijke en politieke roep om de nieuwe hoogspanningsverbinding zoveel mogelijk ondergronds aan te leggen. Er moet echter rekening worden gehouden met de technische beperkingen van het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels met hoge voltages en de impact ervan op de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Zo zorgen kabels ten opzichte van bovengrondse lijnen voor een vermindering van de stabliteit van het net. Stabiliteit in essentieel in het voorkomen van grootschalige black-outs van hoogspanningsnetten. Over het gedrag van grootschalig gebruik van kabels op het hoogste spanningsniveau zal eerst ervaring moeten worden opgedaan.

Op de tweede plaats wordt de hersteltijd van storingen negatief beïnvloed. Gezien de cruciale functie van het transportnet moet in de Randstadregio de hersteltijd tot een minimum worden beperkt. De maatschappelijk-economische schade van storingen is groot. Uit SEO-onderzoek blijkt dat de schade van één uur stroomuitval in de Randstad 72 miljoen euro kost. Ervaring met kabelverbindingen leert dat de tijdsduur dat een circuit na een storing uit bedrijf is, varieert tussen 2 en 20 dagen per onderbreking. De reparatieduur van bovengrondse verbindingen duurt tussen de 8 en 48 uur.

Innovatieve aanleg in de Randstad

Wereldwijd is het cruciale 380 kV-transportnet vrijwel volledig bovengronds aangelegd. Het ‘verkabelen’ van een 380 kV-net vormt een uitzondering voor korte, bijzondere trajecten. Denk bijvoorbeeld aan lintbebouwing of waterwegen. In de Randstad wordt door TenneT de grenzen opgezocht wat momenteel technisch verantwoord is. Daarbij zet TenneT in op verdere innovatie van de kabeltechnologie. Bij de uitvoer wordt nauw samengewerkt met de wetenschap en buitenlandse netbeheerders om verdere ervaringen op te doen. Voor het gedeelte dat bovengronds wordt aangelegd, heeft TenneT al een nieuwe, innovatieve mast ontworpen. Deze levert een ruimtebesparing op van meer dan zestig procent ten opzichte van bestaande masten.

Downloads

De Kamerbrief Randstad 380 kV verbinding Wateringen naar Zoetermeer Zuidring is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken.
De Position paper verantwoord ondergronds is te vinden op de website van TenneT

Overzichtskaartje RAndstad 380 ondergronds s te vinden op de website van TenneT

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv Transmission System Operator