Keuze tracé hoogspanningslijn Wateringen-Zoetermeer

Den Haag – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in overleg met minister Cramer van Ruimte en Milieu de keuze van het tracé voor de Zuidring van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer vastgesteld. De hoogspanningsverbinding bestaat behalve uit deze Zuidring van 22 km ook uit een Noordring van 65 km, die van Zoetermeer naar Beverwijk loopt. De aanleg van de Zuidring is het meest urgent en moet uiterlijk in 2011 gereed zijn om de elektriciteitsvoorziening in de regio te kunnen waarborgen. Een te late realisering van de Zuidring zou ook voor de tuinders in het Westland grote problemen opleveren met betrekking tot de mogelijkheid om via warmtekrachtkoppeling (WKK) opgewekte stroom aan het net te leveren.

Bij de keuze voor ondergrondse aanleg van het tracé spelen bijzondere omstandigheden een rol. Het kan dan gaan om trajecten waar de hoogspanningslijn te dicht bij woonwijken komt te lopen of waar de verbinding landschappelijk of ecologisch waardevolle gebieden doorsnijdt. Bij de beoordeling hiervan hebben de ministers de ingediende zienswijzen en de daarin aangedragen argumentatie naar aanleiding van de eerder gepubliceerde voorlopige tracékeuze in de startnotitie meegewogen evenals de resultaten van de voorlopige milieu-effectrapportage (MER) alsmede de inbreng in bestuurlijk overleg door provincie en gemeenten. Ook speelt een rol een nadere beoordeling door de beheerder van het hoogspanningsnet TenneT, waarin wordt geconcludeerd dat aan het over grotere afstanden ondergronds aanleggen van 380 kV netten risico’s voor de netstabiliteit verbonden zijn. TenneT adviseert om die reden om niet meer dan een kwart van de hele Randstad 380 kV lijn ondergronds aan te leggen. Ook de hersteltijd van storingen wordt door ondergrondse aanleg negatief beïnvloed. Daarnaast is ondergrondse aanleg zo’n 10 miljoen euro per kilometer duurder.

Rekening houdend met de mogelijke knelpunten in de Noordring hebben de ministers ervoor gekozen in de Zuidring ongeveer 10 kilometer ondergronds aan te leggen. Naast de al in de Startnotitie voorgestelde ondergrondse aanleg in de Zuidpolder en de zogeheten Klapwijkse Knoop is er voor gekozen om ook de verbinding ten zuiden van Delft ondergronds aan te leggen. De ondergrondse verbinding vanuit de Klapwijkse Knoop wordt ten opzichte van het voorlopige voorkeurstracé uit de startnotitie met ongeveer 1 kilometer verlengd in de richting van transformatorstation Bleiswijk.

Hiermee worden de landschappelijk waardevolle gebieden Midden Delfland en Zuidpolder ontzien, net als de leefomgeving van de woonwijken van Pijnacker en Berkel Rodenrijs, aangeduid als de Klapwijkse Knoop.

De ministers hebben hun besluit over de tracékeuze in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. Op basis hiervan zal TenneT de aanvragen voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen indienen. Ondertussen werken de ministers aan een ontwerp rijksinpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. Begin oktober zal dit plan samen met het definitieve Milieueffectrapport en de ontwerpvergunningen en –ontheffingen ter inzage worden gelegd. Burgers en bedrijven hebben dan nog de mogelijkheid om in te spreken op de keuze van het tracé en andere daarop betrekking hebbende ontwerpbesluiten.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief Randstad 380 kV verbinding: keuze voor het trace van Wateringen naar Zoetermeer (Zuidring). 23-05-2008 | kamerstuk | onderwerp: Randstad 380. De kamerbrief is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Economische Zaken