Nederlands grootste windenergiepark komt in Noordoostpolder

Den Haag – De provincie Flevoland, de Koepel Windenergie Noordoostpolder, gemeente Noordoostpolder en het Rijk gaan zich sterk maken voor versnelde realisatie van het grootste windenergiepark op land in Nederland. Het plan gaat uit van zon 80 tot 100 windmolens met een capaciteit van 5 Megawatt per molen, genoeg voor 450.000 huishoudens. Het project is vergelijkbaar met een middelgrote energiecentrale. Het project vergt een half miljard investering en is een geweldige impuls voor de economische positie van Noordoostpolder.

Volgens minister Cramer van Ruimte en Milieu past de ontwikkeling van dit windmolenpark in het streven om te komen tot gebundelde locaties waar windenergie kan worden opgewekt. De intensieve samenwerking tussen alle partijen is daarbij een schoolvoorbeeld voor andere grootschalige windmolenparken. In het Nationaal Plan van aanpak windenergie hebben Rijk, provincies en gemeenten samen met koepel- en brancheorganisaties afspraken gemaakt om samen te werken aan de verhoogde kabinetdoelstelling voor windenergie. Voor de lange termijn is het streven om grotere windmolens te concentreren in grote parken. Om het kabinetsdoel voor windenergie te halen, is het ook van groot belang om, voor de kortere termijn de lopende projecten op allerlei andere locaties in Nederland te realiseren, stelt Cramer.

De planontwikkeling van grote projecten vereist intensieve samenwerking, aldus gedeputeerde Bliek. Zij is verheugd dat haar pleidooi om tot samenwerking te komen nu werkelijkheid is geworden. Met de instelling van de stuurgroep Windenergie Noordoostpolder komt de procedure voor het plan van de Koepel Windenergie Noordoostpolder in een stroomversnelling. Alle onderzoeken en procedures, zoals de MER en het ontwerp bestemmingsplan, worden zo snel mogelijk afgerond zonder dat daarbij de zorgvuldigheid in het geding komt. De partijen hebben afgesproken alle belangen en vereisten in onderlinge samenhang af te stemmen. Waar problemen opduiken wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Zo zullen natuurwaarden gerespecteerd worden en zal sterk worden gelet op een optimale windgerichte opstelling, versterking van het landschap en netaantakking. Ook de ontwikkeling van businesscases om de financiële haalbaarheid tijdig boven tafel te krijgen wordt opgepakt. De inwoners zullen nauw betrokken worden bij het project.

De stuurgroep, onder voorzitterschap van provinciaal gedeputeerde Bliek, bestaat verder uit wethouder Voorberg van de gemeente Noordoostpolder en voorzitter Tiesinga van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Namens de rijksoverheid hebben de ministeries van VROM, EZ en LNV zitting in de stuurgroep. Eind dit jaar verwacht de stuurgroep alle aspecten in een evenwichtig samenhangend plan uitgewerkt en onderzocht te hebben. In 2009 kunnen dan de procedures voor de benodigde vergunningen worden doorlopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM