Briefadvies: Advies over de Landelijke Uitwerking Windmolens

Den HaagOp 4 maart verzocht DG Ruimte van het Ministerie van VROM het RPB om te adviseren inzake de Landelijke Uitwerking Windmolens. DG Ruimte vroeg daarbij om:

* een vergelijking tussen de situatie in Nederland en Europa

* een contra-expertise over de gekozen locatiecriteria, die de ontwerpateliers van VROM hanteren, indien mogelijk een weging aan de criteria te hangen en tot een eerste kaartbeeld te komen

* een methodische uitwerking van de zichtbaarheidanalyse.
Daarbij verzocht u om aan te sluiten bij het onderzoek dat dgR in deze periode uitvoert.

Het RPB heeft de drie onderwerpen nader verkend. In het briefadvies worden de bevindingen kort samen; in de bijlage worden deze uitgebreider gemotiveerd. De belangrijkste conclusie die het onderzoek oplevert, is dat de planvorming voor windmolens op het lokale schaalniveau thuishoort. Per plan zou moeten worden beoordeeld of de plaatsing van windmolens de kwaliteit van een gebied aantast, en wat in aantal, opstelling en hoogte van de windmolens het beste landschapsbeeld oplevert.

Het briefadvies en de bijlage zijn in PDF-vorm beschikbaar via www.ruimtelijkplanbureau.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimtelijk Planbureau (RPB)