Kamervragen over spoortraject Arnhem – Winterswijk

en Haag – Op 27 november 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over problemen op het spoortraject Arnhem – Winterswijk.

Hieronder leest u de volledig brief 2007/9181 Beantwoording kamervragen Syntus en ProRail en problemen op het spoortraject Arnhem-Winterswijk. Kamerstuk | 2007-11-27.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid De Krom heeft gesteld over de problemen tussen Syntus en ProRail en de vragen van de leden Koopmans en Mastwijk over de problemen op het spoortraject Arnhem – Winterswijk.

Vragen van het lid De Krom

  1. Bent u bekend met de artikelen ‘Ook Syntus klaagt over ProRail’ van 23 oktober 2007, en het artikel ‘Syntus: uitval schuld Prorail’? (De Stentor, 24 oktober 2007)

  1. Ja, ik ben bekend met deze artikelen.

 • 2. Bent u van mening dat de vertragingen op de trajecten Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk het gevolg zijn van een gebrek aan noodzakelijke investeringen op het spoor door ProRail?

  2. Het artikel in de Stentor refereert aan de problemen op de spoorlijn Arnhem-Zevenaar-Winterswijk en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk in het weekend van 19 t/m 21 oktober 2007. Uit informatie van ProRail blijkt dat op het spoorgedeelte Zevenaar-Winterswijk sprake is van veel vertragingen en uitval van treinen, in verhouding met identieke spoorlijnen elders in Nederland. Reden waarom eind 2006 provincie Gelderland, Syntus en ProRail bestuurlijke afspraken hebben gemaakt, gericht op het voorkomen van vertragingen en het verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor tussen Zevenaar en Winterswijk.

  Ook zal het treinmaterieel worden aangepast zodat reizigersstromen beter en sneller kunnen worden verwerkt. Partijen hebben daarom afgesproken zowel te investeren in de railinfrastructuur als ook in het treinmaterieel van Syntus. De problemen op de spoorlijn Zutphen-Winterswijk daarentegen deden zich vooral voor in het weekend van 19 en 20 oktober 2007. ProRail heeft maatregelen genomen om de eerste hinder te voorkomen. De problemen worden momenteel geanalyseerd waarbij wordt gekeken of sprake is van een incidenteel of structureel probleem.

 • 3. Klopt de bewering dat ProRail aan Syntus heeft toegezegd om te investeren op bovengenoemde trajecten?

  3. Zoals in het antwoord op vraag 2 al aangegeven zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen provincie Gelderland, Syntus en ProRail om te investeren op het spoorlijngedeelte tussen Zevenaar-Winterswijk.

 • 4. Welke investeringen moeten door ProRail gedaan worden om de vertragingen op de trajecten te verhelpen?

  4. Het gaat om een pakket aan maatregelen, dat ProRail uitvoert op de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk. Zo zal onder andere gewerkt worden aan een verbeterd systeem voor de detectie van de treinen, een passeerspoor bij station Doetinchem De Huet en aangepaste wissels in Wehl en Doetinchem. Bovendien plaatst ProRail op een groot aantal plaatsen hekwerken om de veiligheid voor het publiek te vergroten en zal bekabeling worden vervangen door glasvezel. Daarnaast zal begin 2008 samen met de provincie Gelderland een Plan van Aanpak worden gepresenteerd voor de gelijkvloerse overwegen.

 • 5. Wat is de reden dat ProRail de toegezegde investeringen nog niet uitvoert terwijl de vertragingen duidelijk zichtbaar zijn?

  5. Eind 2006 is ProRail gestart met de gedetailleerde uitwerking van de plannen. Dat heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gepland. ProRail geeft aan dat er inmiddels een concreet pakket maatregelen is inclusief planning. De planning is er op gericht om de maatregelen in 2008 en 2009 gereed te hebben.

 • 6. Deelt u de mening dat ProRail nalatig handelt door de toegezegde investeringen op deze trajecten niet uit te voeren?

  6. Uit bovenstaande informatie concludeer ik dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt en dat de noodzakelijke investeringen gepland zijn.

 • 7. Bent u bereid om maatregelen te treffen die de investeringen op beide treintrajecten versnellen?

  7. ProRail is nu bezig om de plannen verder gedetailleerd uit te werken. ProRail heeft mij verder gemeld haar uiterste best te doen om de maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren maar dat het niet sneller kan dan nu gepland.

Vragen van de leden Koopmans en Mastwijk

 • 1. Hebt u kennisgenomen van de motie die op 29 oktober 2007 door de Duivense gemeenteraad is aangenomen en van het artikel "Duiven in actie tegen gevaarlijke spoorlijn"? (Telegraaf, 1 november 2007)

  1. Ja, ik heb hiervan kennisgenomen.

 • 2. Kent u de genoemde problemen op dit spoortraject? Wat is uw oordeel daarover? Kunt u op korte termijn in overleg treden met ProRail en Syntus, teneinde de problemen op dit spoortraject zo snel mogelijk aan te pakken en de veiligheid te vergroten? Kunt u de Kamer hierover op korte termijn op de hoogte stellen?

  2. De problemen op het spoorgedeelte Zevenaar-Winterswijk zijn bekend. Ik wil u kortheidshalve verwijzen naar de antwoorden op de door het lid De Krom gestelde vragen. ProRail laat mij echter weten geen concessies ten aanzien van de veiligheid te doen. De spoorbaan Arnhem-Winterswijk wordt regelmatig geïnspecteerd en onderhouden. De in de motie genoemde lange sluitingstijden van spoorwegovergangen in Duiven, is landelijk gezien niet uniek en vergelijkbaar met andere spoorbaanvakken in Nederland. Ook het toewijzen van goederentreinen en internationale treinen op het baanvak gebeurt met inachtneming van alle veiligheidseisen. Eind 2006 zijn tussen provincie Gelderland, Syntus en ProRail bestuurlijke afspraken gemaakt, gericht op het voorkomen van vertragingen en het verder verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor tussen Zevenaar en Winterswijk. ProRail is nu bezig om de plannen verder gedetailleerd uit te werken. De planning is er op gericht om de maatregelen in 2008 en 2009 gereed te hebben.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J. C. Huizinga-Heringa