TenneT en RWE plannen hoogspanningsverbinding

Verdere stap in realisatie van een Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt
TenneT en RWE Transportnetz Strom plannen extra hoogspanningsverbinding tussen Duitsland en Nederland

Arnhem – Op 11 december 2006 hebben TenneT TSO B.V. en RWE Transportnetz Strom GmbH uit Dortmund (Duitsland) een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin de gezamenlijke plannen staan voor de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel (Duitsland). De nieuwe lijn met een lengte van 60 kilometer zal de importcapaciteit met tussen de 1000 en 2000 MW verhogen en verdere handelsmogelijkheden vergroten. Momenteel bedraagt de beschikbare transportcapaciteit tussen beide landen ongeveer 2.500 Megawatt (MW). Ook de leveringszekerheid wordt verder vergroot aangezien deze vierde verbinding naar Duitsland de importstromen meer gelijkelijk zal verdelen. De TSO’s zullen samen een bedrag van circa EUR 70 miljoen investeren in de nieuwe verbinding. Gezien de vereiste vergunningsprocedure wordt de inbedrijfname op zijn vroegst in 2013 verwacht.
“De ontwikkeling van deze verbinding past in het streven van TenneT om de marktwerking in Noordwest-Europa te bevorderen en sluit aan bij andere initiatieven, zoals de internationale kabelprojecten NorNed en BritNed”, aldus Mel Kroon, directeur van TenneT TSO.

TenneT streeft ernaar in het kader van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt op de grenzen zo veel als mogelijk handelsbarrières te voorkomen. Hiervoor is door TenneT in het verleden geïnvesteerd. Ook in de buitenlandse netten zijn er recente versterkingen aangebracht waardoor het nu mogelijk is met deze verbinding de importcapaciteit te verhogen.

De hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel is het resultaat van een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek door beide TSO’s. De verbinding is uit
(milieu-)technisch en economisch oogpunt de beste keuze. Voor het tracé zoeken beide bedrijven een optimaal traject. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de omwonenden en zal de invloed op de omgeving tot een minimum worden beperkt. Het haalbaarheidsonderzoek omvat niet alleen de resultaten van een studie die de Deutsche Energie-Agentur heeft uitgevoerd naar de toename van het gebruik van windenergie tot 2015, maar ook belangrijke onderdelen uit het “Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2006-2012” van TenneT. Ook is rekening gehouden met de energiecentrales die in de periode tot 2012 zijn gepland voor het Rijn-Ruhr-gebied in Duitsland.

Vergunningverstrekking is een belangrijk aspect voor de tijdige realisatie van dit tracé. Daarom zullen beide ondernemingen nu de vergunningsprocedure starten bij hun nationale, regionale en lokale overheden. Ook zal er overleg plaatsvinden met de collega-TSO’s Elia (België) en E.ON Netz (Duitsland).

Voor investeringen van deze omvang is de medewerking van de Directie Toezicht energie (DTe) van groot belang. Een marktconform rendement van het gebruikte kapitaal en een pragmatische vergunningverstrekking zijn dan ook belangrijke fundamenten voor het welslagen van het project. “De procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw elektriciteitstracé neemt tegenwoordig vijf tot zes jaar in beslag. Gezien de huidige wenselijkheid voor het verhogen van de importcapaciteit hopen we op steun van de lokale overheden, zodat deze periode kan worden verkort. Daartoe zullen we ook nauw samenwerken”, benadrukt Mel Kroon, directeur van TenneT TSO.

TenneT werkt actief aan de verdere ontwikkeling van een Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. Zo is in november 2006 de koppeling van de drie elektriciteitsbeurzen in Nederland (APX), Frankrijk (Powernext) en België (Belpex) succesvol van start gegaan. De marktkoppeling vervangt de expliciete toewijzing van de interconnectiecapaciteit op de Belgisch-Franse en de Belgisch-Nederlandse grens. “De marktkoppeling creëert een geïntegreerde elektriciteitsmarkt en betekent een stap vooruit in de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. Daarnaast investeert TenneT op dit moment in een kabel naar Noorwegen (NorNed) met een capaciteit van 700 MW die naar verwachting eind 2007 beschikbaar zal zijn en bespreekt TenneT de voordelen van een kabelverbinding van circa 1000 MW naar Engeland met het ministerie van Economische Zaken”, aldus Mel Kroon.

De volledige versie van het haalbaarheidsonderzoek (alleen in het Engels beschikbaar) vindt u op www.tennet.org

TenneT TSO B.V.
Als beheerder van het landelijke transportnet in Nederland zorgt TenneT voor een goed functionerend transportnet en bewaakt zij de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Zij stelt het net op onpartijdige wijze beschikbaar voor transport en zorgt voor de balans tussen vraag en aanbod in Nederland. TenneT streeft naar een optimale dienstverlening voor een goed functionerende elektriciteitsmarkt in Nederland en Europa. Wij zijn daarin innovatief en zetten daar waar nodig nieuwe diensten en producten in. Per 1 januari 2008 beheert TenneT zo’n 9000 kilometer transportnet vanaf 110 kV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv Transmission System Operator