NMa consulteert energiesector over fusies

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept de energiesector op te reageren op haar consultatiedocument over concentraties in de energiesector. De energiemarkten zijn nationaal en internationaal sterk in beweging. De NMa acht het daarom noodzakelijk om deze markten in het kader van haar fusietoezicht opnieuw te bekijken.

In haar consultatiedocument verkent de NMa onder welke voorwaarden nationale en grensoverschrijdende concentraties in de huidige fase van ontwikkeling van de markt kunnen worden toegestaan. De reacties zal de NMa verwerken in haar visiedocument dat zij na de zomer 2006 publiceert.

In het consultatiedocument maakt de toezichthouder een onderscheid tussen drie elektriciteitsmarkten: de markt voor de productie en groothandel van elektriciteit, de markt voor het transport en de distributie van elektriciteit en de retail(consumenten)markt voor elektriciteit.

Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn die duiden op het ontstaan van een Noordwest-Europese markt, constateert de NMa dat tijdens piekuren nog niet gesproken kan worden van deze markt. De prijsverschillen tussen Nederland, Duitsland en België zijn aanzienlijk. De huidige effectief beschikbare importcapaciteit (3600 Megawatt) is nog niet groot genoeg om de Nederlandse (industriële) grootverbruiker en kleinverbruiker (consument) van het lagere prijspeil in het buitenland te laten profiteren.

Deze bevinding heeft gevolgen voor de toekomstige beoordeling van fusies en overnames. Er dient circa 3000 Megawatt effectief beschikbare importcapaciteit bij te komen om te kunnen spreken van een Noordwest-Europese markt tijdens piekuren. In haar consultatiedocument geeft de NMa aan welke activiteiten en spelers kunnen bijdragen aan het verruimen van de effectief beschikbare importcapaciteit.

Om de energiesector zo concreet mogelijk inzicht te geven in de betekenis van de analyses voor de praktijk van concentratietoetsing heeft de NMa drie denkbare fusievoorbeelden uitgewerkt, waaronder de casus van twee grote Nederlandse spelers en de casus van een Duits/Nederlandse combinatie. Per situatie is bekeken wat de effecten zijn ten aanzien van marktwerking.

Daaruit komt vooralsnog dat een fusie tussen twee grote Nederlandse energiebedrijven zonder nadere voorwaarden kan leiden tot hogere prijzen voor zowel grootverbruikers als consumenten. Gelet op mogelijke mededingingsbezwaren geeft de NMa per casus aan welke voorwaarden aan een fusie gesteld kunnen worden zodat de concurrentie op de Nederlandse markt niet wordt belemmerd.

Hierbij houdt de NMa rekening met het feit dat binnenkort verdere stappen voor het tot stand brengen van een Noordwest-Europese markt worden gezet. Vanwege die ontwikkeling kan de NMa een dynamische benadering toepassen bij het stellen van voorwaarden aan voorgenomen fusies. Daarbij kan worden gedacht aan tijdelijke voorwaarden of voorwaarden die in de tijd variëren afhankelijk van de daadwerkelijke marktsituatie. Belangstellenden worden opgeroepen mee te denken over voorwaarden die recht doen aan de huidige situatie, maar ook aan de mogelijke tijdelijkheid van de mededingingsbezwaren.

Bij het consultatiedocument is een onderzoeksrapport gevoegd, dat in opdracht van de NMa is opgesteld door The Brattle Group. Het document is te vinden op de website van de NMa: www.nmanet.nl Partijen hebben acht weken de tijd om te reageren, zij kunnen hun reactie vóór 4 augustus 2006 per e-mail of schriftelijk indienen bij de NMa.

Consultatiedocument fusies energiesector
Rapport The Brattle Group fusies energiesector juni 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)