2005 goed jaar voor Imtech

Gouda – Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur van de Europese technische dienstverlener Imtech N.V. zei in een toelichting op de resultaten over 2005: ‘Imtech heeft een goed jaar achter de rug en groeit conform onze strategie naar een positie van een multidisciplinaire technische dienstverlener (de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) van Europees formaat.’

‘De vooruitzichten voor 2006 geven aanleiding tot optimisme’, aldus Van der Bruggen. ‘In Nederland wordt verwacht dat het herstel in de voor Imtech relevante markten van utiliteit, industrie en infra, dat enige tijd op zich heeft laten wachten, nu toch zal gaan doorzetten. Dat was eind 2005 al waarneembaar met groei van het werkaanbod en de orderportefeuille. Bovendien zijn er sterke posities opgebouwd in de nichemarkten van zorg, integrale veiligheid, food & feed en op het gebied van energiemanagement. De markten in België en Luxemburg zijn goed en de posities zijn in 2005 door kleinere maar kwalitatief goede acquisities versterkt. In Duitsland blijft de marktpositie goed. De orderingang in 2005 heeft hier een niveau van één miljard euro bereikt, waarmee de leidende positie van Imtech is verstevigd. Imtech profiteert hier bovendien van de groeiende industriëe export, die leidt tot extra investeringen in technologie. In Spanje en de UK blijft de marktsituatie gunstig. Mede door gedane goede acquisities is de schaalgrootte van Imtech hier aanzienlijk toegenomen, hetgeen uitzicht biedt op verdere groei. In de ICT-organisatie is een beperkte reorganisatie doorgevoerd. Ook de concentratie van de telecom-activiteiten op de core-business zal leiden tot verdere versterking. De innovatieve maritieme activiteiten van Imtech ontwikkelen zich voorspoedig en staan aan de vooravond van verdere internationale groei. Ook de technology-activiteiten staan goed gesteld voor verdere groei, met name op het gebied van procestechnologie. Kortom, Imtech is klaar voor een nieuwe groeifase.’


Kernpunten

2005¹:
-Opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18% (autonoom + 9%)
-EBITA: 86,3 miljoen euro, + 20% (autonoom + 3%)
-Nettowinst: 50,8 miljoen euro, + 15%
-Winst per aandeel²: 2,06 euro, + 18%
-Dividend: 1,07 euro per gewoon aandeel, pay-out: 55%
Orderportefeuille ultimo 2005 van goede kwaliteit: 2.396 miljoen, + 12%
Vooruitzichten 2006: hogere autonome EBITA-groei

¹) 2004 op basis van IFRS en vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet.
²) Voor amortisatie en impairment immateriële vaste activa.


René van der Bruggen stelt vast dat: ‘de opgebouwde posities in diverse Europese landen en technologiemarkten, de bereikte toegevoegde waarde voor klanten én de verwachting van aantrekkende markten en prijsvolumes, een stevige basis vormen voor een gezonde groei in de komende jaren. In 2005 bedroeg de autonome groei van de EBITA 3%, ondanks nog niet optimale marktomstandigheden in met name Nederland. In 2006 verwacht Imtech een toename van de autonome EBITA-groei naar een hoger niveau. De kwaliteit van de orderportefeuille ultimo 2005, die met 12% toenam tot 2,4 miljard euro, is over de hele breedte verbeterd ten opzicht van die van vorig jaar.’

Resultaatontwikkeling 2005

De opbrengsten namen in 2005 met 18,0% toe tot 2.379 miljoen euro (2004: 2.016 miljoen euro), waarvan 9,5% autonoom. De orderportefeuille per 31 december 2005 bedroeg 2.396 miljoen euro en nam met 12,4% toe (2004: 2.132 miljoen euro), waarvan een substantieel deel autonoom.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie en impairment van immateriële vaste activa (EBITA) nam in 2005 met 19,9% toe tot 86,3 miljoen euro (2004: 72,0 miljoen euro, vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet). Ondanks nog steeds aanwezige druk in de Nederlandse markten van utiliteit, infra en telecom kwam de toename van het bedrijfsresultaat tot stand door enerzijds acquisities en anderzijds de goede gang van zaken in België, Luxemburg, Duitsland, de UK en Spanje en in de maritieme en technology markten. Ook de ICT-activiteiten groeiden, maar minder dan verwacht. De industriële activiteiten groeiden in alle landen. Het aandeel van de activiteiten in maintenance services & management nam wederom toe. Autonoom nam de EBITA met 3,1% toe (2004: 2,6%).

De nettowinst nam met 15,4% toe tot 50,8 miljoen euro (2004: 44,0 miljoen euro, vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet). Het nettorendement op het gemiddeld eigen vermogen bedroeg 18,4% (2004: 13,9%).

De winst per aandeel voor amortisatie goodwill en impairment van immateriële activa steeg met 0,31 euro naar 2,06 euro (+ 17,7%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar.

Acquisities

In 2005 heeft Imtech zich in diverse landen versterkt met de volgende overnames:

-in Spanje: de industriële technische dienstverlener Mavisa met een sterke positie op de Spaanse markt voor industrieel technische dienstverlening (700 vaste medewerkers, opbrengsten op jaarbasis: 100 miljoen euro);
-in de UK: de technische dienstverlener Goodmarriott & Hursthouse, een multidisciplinaire technische dienstverlener met een sterke positie in de markten van utiliteit en industrie in de Midlands (220 medewerkers, opbrengsten op jaarbasis: 35 miljoen euro);
-in de Benelux: de Belgische technische dienstverlener Synerco, diverse onderhoudscontracten in de Belgische inframarkt en de maintenance-activiteiten van ABB Building Services in Luxemburg (in totaal 310 medewerkers, opbrengsten op jaarbasis: circa 30 miljoen euro).

In totaal was met deze acquisities een koopprijs, inclusief earn-out, van 56,3 miljoen euro gemoeid. In 2005 droegen deze acquisities voor 110,3 miljoen euro bij aan de opbrengsten en voor 9,8 miljoen euro aan de EBITA.

Benelux

Imtech is één van de sterkste multidisciplinaire technische dienstverleners in de Benelux. De activiteiten gaven een wisselend beeld te zien. Bij een goede toename van de opbrengsten met 20,6% (797 miljoen euro tegenover 661 miljoen euro in 2004) steeg de EBITA licht tot 24,7 miljoen euro, tegen 23,9 miljoen euro in 2004, een toename van 3,3%. De orderportefeuille ultimo 2005 groeide met 7,7% tot 825 miljoen euro (2004: 766 miljoen euro). In Nederland stonden – met name in het eerste halfjaar – de activiteiten in de markten utiliteit en infra onder druk, maar deze activiteiten groeiden in België en Luxemburg. In de industriële markt, alsmede op het gebied van maintenance services & management in zowel utiliteit als industrie realiseerde Imtech een gezonde groei in alle landen. Door acquisities werd de positie in België (inframarkt) en Luxemburg (maintenance services & management) versterkt.

In de Nederlandse inframarkt verbetert het prijsniveau. De positie op de railinframarkt werd versterkt. Imtech verbetert bijvoorbeeld de veiligheid op 230 Nederlandse overwegen. Samen met partners werd de joint venture Asset Rail opgericht met als doel te komen tot grootschalige meerjarige railinfra onderhoudscontracten. Op het gebied van verkeersmanagement is Imtech marktleider, bijvoorbeeld met het technologisch onderhoud aan de Verkeerscentrale Oudenrijn en het Verkeersinformatie Centrum Nederland, inclusief het onderhoud op een traject van 200 kilometer snelweg. Een interessante markt is die van het (digitaal) individueel meten van het verbruik van gas, water en elektriciteit. Imtech werkt bijvoorbeeld mee aan de plaatsing van 300.000 individuele watermeters in Amsterdam. Door overnames werd de positie op de Belgische inframarkt versterkt. Imtech is hier met 300 medewerkers nu één van de grotere marktspelers. Door het uitwisselen van competenties tussen de Nederlandse en Belgische organisatie kan verdere groei worden bereikt.

UK

In de UK is Imtech actief in de regio Groot-Londen, de regio Midlands en de landelijke inframarkt van drinkwater- en afvalwaterzuivering. In al deze segmenten is Imtech één van de sterkste spelers.

In de inframarkt kiezen steeds meer Water Boards (regionale waterbedrijven) voor de toegevoegde waarde van Imtech. Het vorig jaar verworven tienjarig contract met Dwr Cymru Welsh Water (300 miljoen euro) verliep goed. Nieuwe contracten in 2005 waren er van South Staffordshire Water en Anglian Water Services. Meerjarige continuïteit is gegarandeerd.

Spanje

Met de overname van Mavisa verwierf Imtech een top-5 positie in de markt van industriële technische dienstverlening in Spanje. Hier is sprake van jarenlange samenwerking met klanten. Bij Cepsa werden de onderhoudscontracten voor de raffinaderijen in Algeciras, Huelva en Tenerife verlengd. Voor de staalfabriek van Acerinox in Palmones werden onderhoud en shut-downs uitgevoerd. Nieuwe klanten waren Enagas, Iberdrola en CLH. Ook werden er nieuwe marktsegmenten betreden. Voor Iberdrola, de grootste Spaanse distributeur van elektriciteit, werden de eerste activiteiten uitgevoerd. Andere nieuwe marktsegmenten waren waterzuivering en de automobielindustrie. Vanuit het zuiden, waar de activiteiten geconcentreerd zijn, verkent Imtech de markt in het noorden van Spanje.

ICT & Technology

De activiteiten in de cluster ICT & Technology maakten per saldo een positieve ontwikkeling door. De opbrengsten namen toe met 7,5% tot 486 miljoen euro (2004: 452 miljoen euro). De EBITA bedroeg 22,5 miljoen euro, tegen 18,0 miljoen euro in 2004, een toename van 25,0%. Ook de orderportefeuille ultimo 2005 steeg met 15,5% tot 522 miljoen euro (2004: 452 miljoen euro). In de onderliggende activiteiten was het beeld wisselend. De ICT-activiteiten vertoonden een redelijke groei, maar bleven achter bij de verwachtingen. Imtech Technology presteerde aanzienlijk beter dan vorig jaar. De maritieme activiteiten vertoonden opnieuw een sterke groei en droegen uitstekend bij aan de EBITA. Bij Imtech Telecom groeiden de activiteiten in met name de UK en België. In Scandinavië was sprake van stabiele ontwikkeling, terwijl Nederland opnieuw tegenviel.

In de ICT-markt is Imtech is een full service ICT-dienstverlener met een sterke positie in Nederland. Er vonden kleine deconsolidaties plaats, waaronder verkoop van een 51% belang in BEEP! Easy Mobile Ticketing aan KPN. Op de markt van consultancy en projectmanagement namen de activiteiten toe. Voor waterbedrijf Vitens werd een voorbeeldproject op ERP-gebied (Enterprise Resource Planning) gerealiseerd. In de markt van software services en ‘Business Intelligence’ is Imtech partner van IBM, Cognos en Microsoft. Voor A-merk fabrikant Bolletje ‘vertaalt’ Imtech bijvoorbeeld bedrijfsdata naar stuurinformatie voor het nemen van strategische investeringsbeslissingen. Binnen een beperkt deel van de IT-organisatie is een reorganisatie uitgevoerd teneinde de winstgevendheid te verbeteren. In de markt van ICT-infrastructuren behoort Imtech tot de sterkere spelers in Nederland. De complexiteit van ICT-infrastructuren bij klanten neemt toe. Als gevolg wordt het beheer hiervan steeds vaker uitbesteed aan Imtech, bijvoorbeeld door DaimlerChrysler Nederland en Fortis. Op het gebied van (in-house) data- en telecommunicatie werd de sterke positie van Imtech, bij toenemende concurrentie, behouden. Imtech verzorgde bijvoorbeeld een nieuw telefonieconcept in de Hogere Economische School (HES) Amsterdam.

In de telecommarkt worden de installatie-activiteiten intern overgedragen. De focus ligt nu volledig op netwerkoplossingen voor de telecommunicatie- en broadcastingmarkt. Daarbij wordt intensief samengewerkt met internationaal gerenommeerde systeemleveranciers. De markt richtte zich op convergentie van dienstverlening en integratie van technologieën. Via het Internet Protocol (IP) kan hoge bereikbaarheid, kwaliteit en optimale veiligheid worden aangeboden. In de UK was Imtech betrokken bij het opzetten van breedband activiteiten voor Lancaster University.

In de technologymarkt maakte Imtech een goed jaar door. Op het gebied van brand-beveiliging, toegangscontrole en procestechnologie werd vooruitgang geboekt. De parkeeractiviteiten, die in 2004 minder goed presteerden, vertoonden herstel. De behoefte aan brandblussystemen in de olie- en gasmarkt nam toe. Imtech was onder meer actief in Nigeria, op de Kaspische zee en de Noordzee. Onder invloed van de toenemende behoefte aan veiligheid vertoonden de activiteiten in de markt van toegangstechnologie verdere groei, bijvoorbeeld in het nieuwe Euroborg Stadion van FC Groningen. In procestechnologie is Imtech in toenemende mate wereldwijd actief in de markt van (vries)drogen.

In de maritieme markt heeft Imtech zich door een hoge mate van innovatie ontwikkeld tot een internationale speler van formaat die integrale totaaloplossingen aanbiedt. Bijvoorbeeld op de markt van luxe jachten en cruiseschepen in Duitsland, waarin totaal voor ruim 54 miljoen euro aan orders werd verworven. In de markt voor defensieschepen werd het Nederlandse fregattenprogramma afgerond en vond goede voortgang plaats met de realisatie van amfibische schepen voor zowel de Nederlandse marine als de Engelse Royal Navy. Imtech was in 2005 ook betrokken bij het Duitse, Poolse en Griekse fregattenprogramma. Imtech is ook actief op de groeiende Chinese markt, bijvoorbeeld aan boord van ruim 130 schepen op meer dan tien werven. Onder invloed van de grotere behoefte aan olie en gas is de positie in de offshoremarkt versterkt. Zo wordt de technologie verzorgd aan boord van een 225 meter lang offshoreschip, dat pijpleidingen legt voor exploitatie van olie en gas.

Strategie

Een hoofdpunt in de strategie is het realiseren van een sterke focus op de verdere toename van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. Imtech biedt enerzijds meetbare toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen (door de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) die leiden tot ‘change in business’: betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers en eindgebruikers. Anderzijds levert Imtech door technologische oplossingen een bijdrage aan een duurzame leefbare samenleving door het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, mobiliteit, milieu of behoefte aan energie.

Imtech streeft strategisch naar het bereiken van een top-3 positie in alle voor Imtech relevante landen en technologiemarkten. De strategie richt zich op het structureel handhaven van autonome groei, het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge (met name in ICT, design en engineering, alsmede maintenance services & management) en voortzetting van de Europese expansie.

Doelstellingen

Imtech streeft naar een niveau van opbrengsten van circa 3 miljard euro in 2008 (2005: 2,4 miljard euro).

Onder ‘normale’ marktomstandigheden streeft Imtech naar een operationele marge-doelstelling van circa 6%. De uitwerking van deze doelstelling is aangepast en luidt als volgt:

-5% voor de multidisciplinaire technische diensten in de Benelux (circa 35% van de opbrengsten);
-5% voor de multidisciplinaire technische diensten in Duitsland, de UK en Spanje (circa 40% van de opbrengsten);
-8% voor de technologische activiteiten op het gebied van ICT & Technology (circa 25% van de opbrengsten).

Vooruitzichten 2006

Voor 2006 is Imtech goed gepositioneerd voor een nieuwe groeifase.

Het jaar 2006 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Dit vertrouwen wordt mede gebaseerd op het feit dat de kwaliteit van de orderportefeuille ultimo 2005 over de hele breedte van goede kwaliteit is. Bovendien heeft Imtech een sterk strategisch portfolio van samenhangende activiteiten opgebouwd. Daarnaast is de Europese positie van Imtech in 2005 verder versterkt door kwalitatief goede acquisities en is er – naar de huidige inzichten – sprake van aantrekkende marktomstandigheden in de voor Imtech relevante landen en marktsegmenten in de technologie.

Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2006 een hogere autonome EBITA-groei.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.