FNV Bouw & Infra start onderhandelingen cao bouwnijverheid

huidige cao loopt tot het einde van 2010

FNV Bouw & Infra start op 6 april 2010 de onderhandelingen voor de cao Bouwnijverheid. De huidige cao loopt nog tot het einde van 2010, maar FNV Bouw & Infra wil in deze crisistijd niet het risico lopen dat er geen nieuwe cao is, als de oude afloopt. Dat zegt Mieke van Veldhuizen, eerste onderhandelaar voor de bouw-cao. “De cao biedt zekerheid en dat is wat werknemers nu nodig hebben. FNV Bouw & Infra zet in op 1,25% loonsverhoging, en ook de (onkosten)vergoedingen willen we met de prijsinflatie verhogen. We realiseren ons terdege dat het behoud van werkgelegenheid in deze tijd de beste koopkrachtgarantie biedt. Een enquête onder onze achterban wijst hetzelfde uit. FNV Bouw & Infra kan geen werk maken, maar er wel voor zorgen dat de 50.000 banen die op de tocht staan niet tot evenzoveel ontslagen gaan leiden.” In dat kader stelt FNV Bouw & Infra voor de bestaande crisismaatregelen voort te zetten. Bijvoorbeeld het Anticyclisch Opleidingsplan. Daarin worden vakkrachten bijgeschoold, terwijl de leerbanen voor jongeren behouden blijven.

Van Veldhuizen: “Het draait nu om werkgelegenheid en koopkrachtbehoud, maar we willen de cao ook bouwrijp maken voor na de crisis. Vanaf 2012 gaat de werkgelegenheid in de sector naar verwachting weer aantrekken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een vergrijzingsgolf. Om aan de toekomstige vraag van vakkrachten te voldoen, moet je juist op dit moment investeren in opleiden. Maar opleiden alleen is niet voldoende. Gediplomeerde werknemers moet je direct perspectief op werk kunnen bieden, zonder dat het ten koste gaat van huidige werkgelegenheid. Kortom, FNV Bouw & Infra wil toe naar een cao die een hernieuwd evenwicht biedt tussen jong en oud. Een cao die in staat is nieuwe mensen voor de sector aan te trekken, op een moment dat dat hard nodig zal zijn.”

Met het oog hierop stelt FNV Bouw & Infra verder voor:

  • Het bestaande loopbaanbeleid volledig open te stellen voor alle werknemers. Het is een succesvol instrument om werknemers perspectief te bieden op een andere functie, zeker als werknemers door werkloosheid gedwongen op zoek moeten naar ander werk of als zij hun werk fysiek niet meer aankunnen;
  • De EVC-voorziening voor bouwplaatswerknemers structureel te maken. Erkenning Verworven Competenties (EVC) blijkt goed te werken om de arbeidsmarktpositie van werknemers te verbeteren en vakmanschap binnen de bedrijfstak te behouden;
  • Jonge vaklieden voor de bedrijfstak te behouden door na afronding van de vakopleiding werk te bieden tegen de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. FNV Bouw & Infra wil voorkomen dat zij door onzekere toekomstperspectieven en de mogelijkheid van meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten de sector vroegtijdig verlaten.

Onder de cao vallen zowel de bouwplaatswerknemers als het kantoorpersoneel van bouwbedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw