Zuid-Holland brengt onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar

Op de netwerkbijeenkomst op vrijdag 12 december 2008 bij Flora Holland bracht de provincie Zuid-Holland ruim 140 vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven samen. Via een dynamisch panelgesprek met Van Zijl (voorzitter MBO-raad), Van der Helm (VNO-NCW) en Schreijer (wethouder Rotterdam) en via workshops, werden kansen voor een betere samenwerking verkend. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Michel den Os, directeur van het Tympaan instituut de Regiometer. Via dit digitale instrument kan actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie overzichtelijk worden geanalyseerd en gepresenteerd.

Bij het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt ligt de meerwaarde van de provincie vooral in het samenbrengen van ondernemers, onderwijs en overheid. Deze partijen kunnen voor projecten subsidies aanvragen bij de provincie. De uitvoering van het beleid loopt grotendeels via de Regionale Platforms Arbeidsmarkt en de Kennisalliantie. De projecten waar de provincie subsidie voor geeft, moeten aansluiten op drie provinciale beleidslijnen: Doorstroming, Duale trajecten en het Delen van kennis. Doorstroming gaat over doorlopende leerlijnen in het MBO en HBO en scholingstrajecten op het werk. Duale trajecten gaat over combinaties van leren en werken. En het delen van kennis heeft te maken met het stimuleren van informatieuitwisseling tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Regiometer

Met de Regiometer wordt actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en interactief beschikbaar gesteld. Met deze gegevens is het mogelijk analyses uit te voeren. Op deze manier kunnen ook trends worden waargenomen en toekomstscenario’s worden opgesteld. Deze zullen worden gebruikt als aanknopingspunten voor het provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. De regiometer is te vinden op www.regiometer.nl

Uitvoering beleid

Voor de uitvoering van het provinciaal arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid ondertekende de provincie samen met de Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA’s) en de Kennisalliantie een convenant. In deze overeenkomst wordt de nadruk gelegd op het oplossen van knelpunten op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Met dit convenant spreken de partijen af dat ze een bijdrage willen leveren aan het versterken van de Zuid-Hollandse economie. De investeringen richten zich op vier beeldbepalende clusters, te weten: Life en Health Sciences, Water en Deltatechnologie, Transport en Logistiek en Greenports.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland