Huizinga wil schonere zeevaart

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de Beleidsbrief Zeevaart ‘Verantwoord varen en een vitale vloot’. Om te zorgen dat de Noordzee schoon en veilig blijft en Nederland een aantrekkelijk maritiem land voor het bedrijfsleven, zijn ruim vijftig concrete acties geformuleerd.

Op het gebied van milieu heeft het terugdringen van de luchtverontreiniging door de internationale zeevaart de hoogste prioriteit. Om dit te bereiken zet de staatssecretaris in op het aanscherpen van de internationale emissienormen en maatregelen voor zwavel en stikstof, die ook leiden tot reductie van fijnstof. Inzet is om vanaf uiterlijk 2015 alle schepen op de Noordzee te verplichten tot het gebruik van zwavelarme destillaat-brandstof. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt VenW de mogelijkheden om hogere haventarieven te vragen voor de meest vervuilende schepen en om schone schepen gunstigere tarieven te bieden. Ook zet de staatssecretaris internationaal in op normen voor CO2- emissies en klimaatmaatregelen voor de zeevaart. Om lozingen op zee verder te voorkomen bekostigt VenW milieu-educatie voor het Nederlandse zeevaartonderwijs.

Economie

In de Nederlandse zeevaartsector, waartoe ook de zeeslepers en de waterbouwschepen worden gerekend, werken ruim 27.000 mensen. De directe toegevoegde waarde bedraagt bijna 1,6 miljard euro per jaar. De bijdrage van de zeevaart aan de Nederlandse economie moet volgens de Huizinga verder worden vergroot. Het Nederlandse fiscale beleid voor de zeevaart is de afgelopen jaren door andere landen gekopieerd. Om het level playing field voor de Nederlandse zeevaart te behouden worden de tarieven van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement verlaagd en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen in de uitvoeringspraktijk van de fiscale regelingen.

Er is grote krapte op de maritieme arbeidsmarkt. Competent Nederlands personeel is echter noodzakelijk voor groei en innovatie in de zeevaartsector. Bovendien is de kennis van de Nederlandse zeevarenden noodzakelijk voor de ontwikkeling van de maritieme cluster in Nederland. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken is meer samenwerking in het nautisch onderwijs nodig. Om het zeevaartonderwijs en het zeevarende beroep te promoten is staatssecretaris Huizinga bereid tot een subsidie voor zogenaamde ‘kennismakingsstages’.

Veiligheid

Huizinga wil de veiligheid van de zeevaartsector verder vergroten. Zo wil zij extra aandacht voor het vastzetten van containers op schepen om te voorkomen dat deze overboord slaan. Dankzij diverse maatregelen is de druk bevaren Noordzee al zeer veilig. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft worden diverse maatregelen verder ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de steeds groter wordende schepen en een toenemend ruimtegebruik door andere sectoren. Doel is dat ondanks deze ontwikkelingen het aantal ongevallen op de Noordzee verder daalt. De ambitie wordt verhoogd; de huidige norm van maximaal 25 ongevallen per jaar wordt verlaagd naar twintig.

Toezicht

Om de administratieve lasten terug te dringen, wil de staatssecretaris de diverse inspectiediensten meer laten gaan samenwerken en meer gaan inspecteren op basis van risicoanalyses. Reders die zich aan de voorschriften houden zullen hierdoor minder inspectiedruk gaan ervaren. Ook worden taken van de inspectie in de komende jaren overgedragen aan de markt.

Meer informatie

Onderstaande kamerstukken vindt u op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

20081533 Aanbieding Beleidsbrief Zeevaart Verantwoord varen en een Vitale vloot. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 4 Eindrapport Policy Research Corporation Het fiscale level playing field zeescheepvaart in de EU. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 3 Internationale verkenning Het zeescheepvaartbeleid in België, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 2 Zeevaartbeleid 1996-2007 Een evaluatie van overheidsbeleid. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 1 Verantwoord varen en een vitale vloot Beleidsbrief Zeevaart 2008 . Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 1d Advies Nationale Havenraad. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 1c Advies Nationale Havenraad. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 1a Advies Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. Kamerstuk | 04-04-2008.

20081533 Bijlage 1b Advies Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. Kamerstuk | 04-04-2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat