Brabantse steden krijgen eigen ruimte OV

‘s-Hertogenbosch – De steden Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch krijgen met ingang van 2006 geld en personeel om zelf mee te kunnen sturen op het busvervoer in hun gemeente. Dit zijn de wethouders Van Blerck, Aarts en Van de Mortel overeengekomen met gedeputeerde Janse de Jonge. Hiermee behouden de steden een stuk beleidsvrijheid en de mogelijkheid om snel in te spelen op wensen en behoeften in eigen stad. In de drie steden bleek deze behoefte groot, de provincie biedt graag ruimte.

Sinds 2004 is de provincie verantwoordelijk voor al het busvervoer in de provincie, ook in de grote steden. Met ingang van 2006 wordt deze verantwoordelijkheid ook in de praktijk ingevuld. Dit betekent onder andere dat stads- en streeklijnen in de toekomst beter op elkaar worden afgestemd en in samenhang worden ontwikkeld en beheerd om zo beter en efficienter openbaar vervoer te realiseren. Bij de uitwerking van de plannen worden ook de vertegenwoordigers van de reizigers nadrukkelijk betrokken. Omdat de steden beter en eerder weten wat op welke plaats nodig is met betrekking tot het stadsvervoer, zijn nu afspraken gemaakt over het dagelijks beheer van het busvervoer en de rol die de steden hierin krijgen.

Het dagelijks beheer van de concessies wordt met ingang van 2006 per regio georganiseerd. Vier concessieteams vormen de spil in de dagelijkse aansturing van het openbaar vervoer en het opstellen van de jaarlijkse dienstregeling. Ieder team heeft bijzondere kennis in huis over haltevoorzieningen, dienstregelingen en busvervoer in het landelijk en stedelijk gebied.

Concreet zien de afspraken er als volgt uit:
· De steden krijgen het recht om ieder jaar een zwaarwegend advies te geven over het exploitatieplan waarin onder andere de dienstregeling wordt geregeld.
· Als de middelen toereikend zijn, ontvangen de regio’s ieder 1% van het totale budget voor busvervoer om plaatselijke knelpunten op te lossen. Te denken valt aan summiere haltevoorzieningen, speciale tarieven tijdens de feestdagen, etc.
· De steden kunnen eigen middelen inzetten om eigen doelen te realiseren, mits dit niet in strijd is met het provinciale beleid.
· Stad en provincie betalen ieder de helft van één ambtenaar die namens die stad én de provincie invulling geeft aan het dagelijks concessiebeheer. Deze ambtenaar werkt onder verantwoordelijkheid van de provincie met een bijzondere opdracht voor het openbaar vervoer in het stedelijk gebied. Deze ambtenaar is lid van het provinciale concessieteam voor de betreffende regio.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant