Kabelsituatie

De kabelsituatie is een ander woord voor het kabelnet in de grond.

Functie van kabels

Het Nederlandse spoorwegennet is complex en bestaat uit hoofdsporen en secundaire sporen. Al deze sporen, komen op Emplacementen, Haltes en Raccordementen voor; deze zijn d.m.v. diverse systemen beveiligd. Om al deze beveiligings- systemen te kunnen realiseren, moeten tussen alle beveiligings- apparatuur, diverse kabelverbindingen worden aangelegd.

Ook moeten  Telecom en data- verbindingen inmiddels vervangen worden door glasvezelkabels, die door Hoge Druk PE -buizen (HDPE) zijn "ingeschoten".

Zelfs andere "gebruikers" zoals: KPN, Telfort, Defensie en andere NS- diensten, maken tegenwoordig ook van diverse (langs de baanvakken en emplacementen) gelegde glasvezelkabels gebruik.

Opmerking: De meest optimale ligging voor een glasvezelkabel is, in een doorgaande (soms rechte) kabelgeul langs een baanvak en tussen twee emplacementen, waar bijna of helemaal geen obstakels of eventuele stoorzenders in de weg liggen of staan; …optimaler kan niet!

Gronddekking

Ze worden zowel parallel en kruiselings aan de spoorbaan op verschillende dieptes (60 cm. gronddekking) ingegraven. Daarbij kunnen ze ook diverse wateren en wegen kruisen.

De voedingskabels voor de Treinen en onderstations, (zoals 25kV, 10kV, 3kV en 1500V) moeten op een grotere diepte (90 cm gronddekking) worden ingegraven.

De normale 220V voedingskabels voor Wisselverwarming en ander apparatuur, worden bij de andere kabels (60 cm gronddeking) op diepte ingegraven, daar deze de andere beveiligingskabels niet beïnvloeden omdat er geen zwerfstromen door ontstaan.

KS-tekeningen

Hierdoor ontstaat er een zeer uitgebreid en complexe net van kabels, het zogenaamde kabelnet, die ook wel "kabelsituatie" wordt genoemd. Dit kabelnet is op diverse tekeningen geregistreerd: de Kabel Situatie tekeningen (afgekort: KS). De beheerder van deze KS- tekeningen, is ProRail.

De eerste (analoge) KS-tekeningen, werden vroeger nog op linnen ingetekend en hier en daar ook op blauwdruk. Daarna, werden deze tekeningen op rijst- papieren calques gemaakt, die heel voorzichtig moesten worden bewerkt en bewaard. Een tijd daarna, kwamen de polyester- calques; deze waren beresterk, maar het intekenen van het kabelnet gaf hier en daar problemen, doordat de tekeninkt uitliep en dus vlekte. De beste oplossing destijds, kreeg men later bij de herculane- calques; deze waren net zo sterk en de tekeninkt vloeide niet uit. Momenteel zijn alle Kabel Situatie tekeningen digitaal verwerkt; …hier en daar, zal er nog wel een enkele "analoge" KS- tekening van bestaan? Who knows…

Soorten kabelmantels

De ingegraven kabels die tijdens de 60-er jaren gelegd werden, hadden een PVC- buitenmantel (PolyVinylChloride) en een GPLK-buitenmantel (Gepantserd Papieren Lood Kabel); andere, sterkere of alternatieve buitenmantels bestonden toen nog niet. Maar door de z.g. zwerfstromen Zwerfstroom in de grond" en nieuwe millieuwetten, zijn bijna al deze kabels door nieuwe kabels met PolyEthyleen-buitenmantels (PE) vervangen. De zwerfstromen corrodeerden de oude bovenstaande buitenmantels van bijna alle kabels.

ProRail- kabelbeheerders verplichten momenteel, de aannemers (conform het kabelleg-voorschrift), om alle verlaten/ongebruikte kabels tegelijkertijd op te ruimen; dit gebeurt slechts daar, waar nieuwe kabels worden ingegraven.

Op deze manier, draagt men dan ook een steentje bij, voor het opschonen van "oude" kabels in NS-grond.

Leidingen

Verder zijn er ook de z.g. "Leidingen", zoals gasleidingen t.b.v. wisselverwarming en andere gasdoeleinden voor diverse NS- gebouwen. Deze gasvoorzieningen zijn haast op alle lokaties vervangen door elektrische of zijn reeds omgelegd.

Als laatste, verstaan we onder "Leidingen" ook nog, de waterleidingen; deze mogen tegenwoordig bijna niet meer in NS-grond worden gelegd.

De drinkwater- leidingen, zijn (bijna overal) reeds uit NS-grond gehaald en omgelegd; met uitzondering van de wasinstallatie- waterleidingen voor het reinigen van NS- rijtuigen.

Maar deze waterleidingen, moeten dan ook apart worden ingegraven.

Kabelbestek

De bedrijven (zoals bijv.: ingenieursbureaus) die NS- kabels langs de spoorbaan en t.h.v. emplacementen c.q. haltes, laten ingraven/ indienst stellen, ontvangen de opdracht van ProRail.

Voor het betreffend kabelproject dienen zij eerst hun concept- kabelbestek met ontwerptekeningen (inclusief kostenbegroting) bij ProRail in, die ze kritisch bestudeert.

ProRail verleent na deze studie, de gunning aan de door hen aangewezen ingenieursbureau, die dan verder voor het definitieve kabelbestek en ontwerptekeningen zorg draagt; ProRail zal ook deze definitieve documenten bestuderen en na deze goedkeuring, wordt het kabelproject bij diverse aannemers, ten behoeve van de uitvoering aangeboden.

De uiteindelijke aanbesteding van dit kabelproject zal na de gehouden kabelaanwijzing, prijsvorming en opdrachtverstrekking, door de aangewezen/gegunde kabelaannemer worden uitgevoerd.

Kabeluitvoering

Voor aanvang van het kabelwerk, zal de aannemer een (algemene) kabeltoezichthouder/uitvoerder voor het betreffend kabelproject aanstellen.

Deze toezichthouder verzorgt (conform het bestek) diverse taken/verplichtingen voor dit kabelproject, zoals:

  • Alle (voor-) overleg met diverse bedrijven/instanties, inclusief terugmelding naar de directie van het werk/ProRail/KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) en SMC (Storing Melding Centrum).
  • De gehele kabeluitvoering, opdat het project geen vertraging ondervindt; tijdens calamiteiten of verstoringen, terugmelden naar bovengenoemde instanties.
  • Na het aantreffen van leidingen, die niet boven gemiddeld hoog grondwaterpeil liggen, terugmelden naar bovengenoemde instanties en de betrokken leidingbeheerder inlichten.
  • De kabels zoveel mogelijk naast de spoorsloten (op de gewenste diepte) ingraven en ook niet in de buurt van Defensie- of NAVO- kabels.
  • Alle administratieve zaken en kabel(rood-) revisies; mochten er eventuele situaties tegengekomen zijn, die niet op tekening aangegeven stonden, terugmelden naar bovenstaande instanties.
  • De nazorg, tot na (een in het bestek, tot nader genoemd verstreken termijn) de eindoplevering van het kabelwerk.

Kabelrevisie

Na de uitvoering van het kabelwerk, verzorgen de aannemer en de betrokken directievoerder van het werk, de eerste- en eindoplevering.

Deze opleveringen worden ten behoeve van de betrokken Regio- kabelbeheerder van ProRail (Beheer &Instandhouding) gerealiseerd, die het uitgevoerde kabellegwerk goedkeurt en in zijn beheer stelt.

Nadat beide opleveringen zijn gerealiseerd, laat de kabelaannemer (conform het kabelbestek) de (rood-) revisie ten behoeve van de KS- tekening en Geulinhoudslijst (GIL) verwerken.

Beide documenten (KS en GIL) moeten met toestemming van de betrokken Regio- kabelbeheerder (die tevens tekeningenbeheerder is) bij het Loket van ProRail ICB (Infra Configuratie Beheer) te Utrecht worden opgevraagd, of kunnen worden ingezien door geautoriseerden zoals aannemers en ProRailers, met de web-applicatie GeoWeb.

Na verwerking van de kabelrevisie, wordt de collationering voor beide documenten, door de directievoerder van het kabelwerk verricht.

Tenslotte, volgt de accordering/goedkeuring door de Regio- kabelbeheerder van ProRail, die de onderhavige KS- tekening en Geulinhoudslijst in zijn beheer stelt.

KLIC

KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) is een landelijke stichting van de deelnemende kabel en leidingenbeheerders.

Deze stichting zorgt ervoor, dat grondroerders (gravers) geïnformeerd worden over de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Deze informatie is nodig, om zorgvuldig te kunnen graven.

Bij NS, noemt men bovenstaande kabels en leidingen ook wel: "kabels en leidingen van derden".

Als men graafwerkzaamheden wilt gaan verrichten, moet van tevoren bij deze stichting informatie over de ligging van "kabels en leidingen van derden" aangevraagd worden.

Men kan schriftelijk, via de website: www.klic.nl of telefonisch via het telefoonnummer: 0800-0080, aanvragen.

Na ontvangst van alle benodigde KLIC- informatie, (zoals onderhavige tekeningen/lijsten, inclusief de lijst van de betrokken kabel- en leidingbeheerders) mag de NS- kabelaannemer met het werk aanvangen.

Bij onduidelijkheden of calamiteiten en beëindiging van het graafwerk, contact opnemen met de betrokken beheerders.

Ontsluiting van KS-tekeningen

De ontsluiting van KS-tekeningen voor ProRail en aannemers is geregeld via de applicatie GeoWeb.

Gehele versie van dit artikel geschreven door Chris van Kerkvoorde