Ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” ter inzage

Gewijzigd saneringsprogramma

Van 7 september 2009 tot en met 19 oktober 2009 ligt het ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” gedurende zes weken ter inzage bij de gemeentes Goes, Kapelle, Reimerswaal, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. U kunt de stukken inzien gedurende de reguliere openingstijden, bij de publieksbalie van het betreffende gemeentehuis/stadskantoor. U kunt ook op de website van de Sloelijn de volledige tekst van het saneringsprogramma downloaden, alsmede de bijbehorende rapporten.

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 19 oktober 2009 een zienswijze indienen. Aan de hand van de ingediende zienswijzen zal het definitieve geluidssaneringsprogramma worden opgesteld. Dit saneringsprogramma zal voor besluitvorming worden aangeboden aan de minister van VROM. Belanghebbenden kunnen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:
ProRail
Grondverwerving en Juridische Zaken
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit vóór 19 oktober 2009 kenbaar te maken bij ProRail via telefoonnummer 030- 235 7279.

Achtergrond
Het ontwerp-geluidsaneringsprogramma is opgesteld als gevolg van de beschikkingen van de minister van VROM en de recente uitspraken van de Raad van State van 26 augustus 2009 op het eerder in 2006 door de minister vastgestelde saneringsprogramma voor dit traject. Het eerdere besluit op het saneringsprogramma is in november 2008 door de minister van VROM herroepen; als gevolg van deze besluitvorming is afgesproken dat ProRail uiterlijk 1 september 2009 opnieuw een saneringsprogramma ter inzage legt.

Langs de Zeeuwse lijn (behalve in Goes) zijn, overeenkomstig de herroepen beschikkingen, al geluidsreducerende maatregelen genomen. Zo staan er geluidsschermen langs de Zeeuwse lijn, zijn er raildempers geplaatst en is de geluidsisolatie van verschillende woningen verbeterd om aan de binnenwaarden te voldoen. Nu is nagegaan of deze maatregelen ook volgens de huidige wetgeving en prognose nog afdoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit saneringsprogramma geeft hiervoor een voorstel.

Het programma geeft ook een overzicht van woningen waar na het treffen van geluidsmaatregelen nog niet aan de eisen wordt voldaan. Voor deze woningen wordt een zogenaamde hogere waarde op grond van het Besluit geluidhinder aangevraagd.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere besluit
Het nu voorliggende saneringsprogramma is opgesteld op grond van de momenteel geldende wet- en regelgeving en de actuele inzichten inzake de vervoersprognose. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere saneringsprogramma zijn:

  • Het in 2006 nog geldende Besluit geluidhinder spoorwegen is vervangen door het Besluit geluidhinder;
  • Er is een nieuw Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 (versie augustus 2009) waarbij het mogelijk is om rekening te houden met stil goederenmaterieel;
  • De prognose voor goederenvervoer is geactualiseerd; Volgens de nieuwe prognose is 80% van de goederentreinen stil (categorie 11);
  • De afwegingsmethodiek inzake geluidsmaatregelen versus hogere waarden is gewijzigd.

Bestanden
U kunt de volledige tekst van het saneringsprogramma alsmede de bijbehorende rapporten downloaden via www. Sloelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sloelijn