Nationale aanpak milieu en gezondheid 2008-2012

Den Haag – Minister Jacqueline Cramer heeft op 9 april 2008, samen met een aantal collega-ministers, de Nationale aanpak milieu en gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnen het Kabinet bestaat overeenstemming over een gecoördineerde aanpak van milieugerelateerde gezondheidsproblemen.

De activiteiten die in dat kader zullen plaatshebben, worden neergelegd in een Nationale aanpak milieu en gezondheid voor de periode 2008-2012. Het gaat dan om activiteiten die aanvullend zijn op regulier beleid van lucht, geluid enzovoort, of die extra aandacht nodig hebben.

De Nationale aanpak milieu en gezondheid omvat de volgende speerpunten: verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu (denk bijvoorbeeld aan de aanpak van het binnenmilieu van scholen), gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving, verbeteren van de informatievoorziening over de lokale leefomgeving aan burgers (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een digitale Atlas leefomgeving) en het signaleren en volgen van milieu- en gezondheidsproblemen. Deze speerpunten vloeien voort uit het programma Milieu en Gezondheid 2002-2006, een recente analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en consultaties van belanghebbenden. Ze worden de komende tijd ingevuld met uitvoeringsplannen.

Samenwerken

De bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en van Verkeer en Waterstaat (VenW) werken samen in de nationale aanpak. Minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is coördinerend bewindspersoon.

Download

U kunt de Kamerbrief ‘Nationale aanpak milieu en gezondheid’ downloaden via de website van VROM

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM