Kamerbrief over Onderhoud spoor in Zeeland

Den Haag – Op 22 januari 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de buitendienststelling van het spoor in Zeeland van 22 maart tot 22 april 2008.

Hieronder leest u de volledige brief 2008374 Onderhoud spoor in Zeeland. Kamerstuk | 2008-01-22.

Geachte voorzitter,

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (kenmerk 07-VW-B-117) informeer ik u bij deze over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen de provincie Zeeland en ProRail inzake de buitendienststelling van het spoor in Zeeland van 22 maart tot 22 april 2008.

ProRail heeft op mijn verzoek het initiatief genomen voor overleg begin januari 2008 met het provinciebestuur, naar aanleiding van de commotie die was ontstaan na de bekendmaking door ProRail dat de werkzaamheden in één lange buitendienststelling in de periode 22 maart tot 22 april 2008 gaan plaatsvinden. Het bestuurlijk overleg heeft geleid tot een gezamenlijk persbericht van ProRail, NS, en de provincie Zeeland dat ik aan deze brief toevoeg.

De uitkomsten van het bestuurlijk overleg zijn de volgende;

ProRail, vervoerder NS, en de provincie Zeeland erkennen de noodzaak van de te treffen geluidsmaatregelen voor 2009 en het gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud aan het spoor. De partijen hebben gekeken naar mogelijke alternatieven voor de uitvoering van de werkzaamheden in één lange buitendienststelling en geconcludeerd dat de hinder voor de reizigers bij deze alternatieven groter is dan bij de ene grote buitendienststelling. Daarbij betekent de gelijktijdige uitvoering van de te treffen geluidsmaatregelen en het groot onderhoud dat meerdere buitendienststellingen in de toekomst worden voorkomen.

Gezien het feit dat de uitvoering van alle werkzaamheden in één langdurige buitendienststelling de minste hinder voor de reizigers oplevert stemmen alle partijen er mee in dat wordt gestart op 22 maart, de zaterdag voor Pasen, tot 22 april. De werkzaamheden zijn afgerond voor de start van de meivakantie. Deze periode is zorgvuldig gekozen, waarbij rekening is gehouden met weersfactoren, vakanties en piektransporten in het goederenvervoer. In de periode zijn nachtslots beschikbaar voor het goederenvervoer. Dit betekent dat er in Vlissingen-Oost en in Roosendaal goederentreinen met een diesellocomotief klaarstaan die in een klein tijdvenster in de nacht op afroep, dus niet volgens dienstregeling, over het spoor kunnen rijden.

NS zorgt in de periode van 31 dagen voor optimaal en duidelijk vervangend vervoer en een goede communicatie naar de reiziger. NS heeft het vervangend vervoer tijdens de buitendienststelling in de herfstvakantie van 2007 geëvalueerd en stemt het nieuwe vervoersplan af op de specifieke Zeeuwse situatie. NS onderzoekt of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor specifieke doelgroepen zoals scholieren. Het vervoerplan is eind februari bekend en dan start ook de voorlichtingscampagne.

Tussen alle partijen is ook gewisseld dat niet alle werkzaamheden in de 31 dagen kunnen worden gedaan, waardoor het spoor op een gedeelte van de Zeeuwse lijn nog wordt gestremd in twee weekeinden in 2008. In het weekeinde van 20 en 21 september wordt gewerkt in het gebied ‘s- Heer Arendskerke – Middelburg en wordt de nieuwe Sloelijn aangesloten bij Lewedorp. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de treinreizigers. In het weekend van 18 en 19 oktober 2008 wordt gewerkt op het traject Bergen op Zoom – Kruiningen. De werkzaamheden betreffen het inschuiven van de tunnel in de Augustapolder. NS zorgt in dit weekeinde voor vervangend vervoer.

Ik realiseer me dat iedere optie die op tafel heeft gelegen veel overlast met zich meebrengt. Gedurende 31 dagen vervangend vervoer voor de reizigers zal door velen zonder twijfel als belastend worden ervaren. Maar gelet op het feit dat alle betrokkenen – ProRail, de goederenvervoerders en -verladers, maar met name ook de regio zelf – tot het eensluidend oordeel zijn gekomen dat mogelijke alternatieven voor de nu gekozen oplossing minder aantrekkelijk zijn, omdat ze tot nog meer overlast zullen leiden, zie ik geen reden om tegen de door de meest betrokkenen zelf uitgesproken voorkeursvariant in te gaan.

Ik ga er tenslotte van uit dat NS alles in haar macht zal doen om de onvermijdelijke hinder voor haar reizigers door de werkzaamheden van ProRail zoveel mogelijk te beperken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings

Bijlage
2008374 bijlage Onderhoud spoor in Zeeland. Bijlage | 2008-01-22