Nota van commentaar Via Breda gereed

Breda – Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft kennisgenomen van de verzamelde reacties op de vier Via Breda dossiers die eind 2005 ter consultatie, informatie en reactie aan de stad werden aangeboden.

Op het voorlopig ontwerp OV-terminal, het voorontwerp bestemmingsplan Stationskwartier, de concept Bereikbaarheidsvisie en de MER Spoorzone, via Breda zijn ruim vijftig reacties binnengekomen. Veel reacties hebben betrekking op de inpassing van de OV-terminal in de omgeving. Verder komen zaken aan de orde als de toekomstige verkeerssituatie, de milieueffecten en omgevingsmanagement.

In de nota van commentaar stelt het college de raad voor om het voorlopig ontwerp van de OV-terminal als uitgangspunt voor de uitwerking naar het definitieve ontwerp te nemen. Daarbij wordt als kanttekening geplaatst dat er nadere uitwerkingsvoorstellen voor de buitenruimte van de Spoorstraat en het Speelhuisplein moeten komen.

Wat de milieueffecten betreft, stelt het college dat de gevolgde en inmiddels afgeronde Milieu-effectrapportage (MER) voldoende aanknopingspunten biedt om de verdere planontwikkeling met inachtneming van het ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ uit te voeren. De verkeersstructuur wordt nader uitgewerkt in de Bereikbaarheidsvisie, inclusief een faseringsplan waarin wordt aangegeven welke maatregelen op welk moment noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van bestemmingsplannen zal aanvullend onderzoek naar geluid- en luchtkwaliteit verricht worden.

Binnenkort komt het college met voorstellen voor een actief omgevingsmanagement. Een bouwprotocol voor de toekomstige bouwers in het gebied maakt hiervan deel uit. In dit kader zal ook een onderzoek naar de mogelijkheden voor parkeerregulering in de Belcrum gestart worden.

Op 6 juni 2006 aanstaande wordt de commentaarnota behandeld in de commissie Milieu en Mobiliteit. Op 29 juni 2006 buigt de gemeenteraad zich hierover.

Via www.breda.nl kunt u de volgende stukken downloaden:

  • Via Breda NvC.pdf
  • NvC Hoofdstuk 5 Toetsingsadvies cie mer a1504ts.pdf
  • NvC hoofdstuk 4 Ingekomen reacties en overwegingen.pdf
  • toetsingsadvies mer spoorzone.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda