Rijkswaterstaat daagt markt uit voor beter asfalt

Delft – Rijkswaterstaat (RWS) organiseert een prijsvraag voor bedrijven om tot nieuwe ideeën te komen voor verbetering van het asfalt. RWS vindt het belangrijk het bedrijfsleven nauw te betrekken bij innovaties op het gebied van voorbereiding, aanleg en beheer en onderhoud van infrastructuur. Eind april 2006 wordt de prijsvraag Europees aanbesteed. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ideeën. De beste voorstellen worden getest op een proefvak van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

Reikwijdte prijsvraag
De verbeterpunten voor het asfalt richten zich op drie aandachtsgebieden: fijn stof (luchtkwaliteit), geluidskwaliteit en een homogene samenstelling. Voorstellen moeten uiterlijk vanaf 2008 in de praktijk toepasbaar zijn. Het gaat om de volgende gewenste verbeteringen:

  • Fijn stof: reiniging van het bestaande traditionele ZOAB (zeer open asfaltbeton) op snelwegen om de
    opwerveling van fijn stof te voorkomen of te beperken.
  • Geluidskwaliteit: behoud geluidsdempende werking van een tweelaags ZOAB-wegdek tijdens de hele levensduur door middel van preventie van vervuiling en/of reiniging.
  • Homogene samenstelling: Verhoging van de rafelingsweerstand van een tweelaags ZOAB-verharding door het verbeteren van de (homogene)samenstelling.

Gezamenlijke marktbenadering IPL en IPG
De prijsvraag is een gezamenlijk initiatief van de innovatieprogramma’s IPL en IPG, beide uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van de ministeries van VenW en VROM.
Deze programma’s ontwikkelen samen met marktpartijen en onderzoeksinstituten kosteneffectieve maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder op en rondom het hoofdwegennet
terug te dringen. Naast samenwerking met Rijkswaterstaat worden partijen gestimuleerd om desgewenst ook onderling samen te werken om tot het gewenste resultaat te komen.De innovatieprogramma’s bieden ruime mogelijkheden voor het testen van veelbelovende nieuwe ideeën en producten. Op die manier maakt Rijkswaterstaat optimaal gebruik van de in de markt beschikbare expertise en inventiviteit

Belangrijkste data “Verbetering wegdekken-Prijsvraag ‘Schoner, stiller en homogener asfalt’
Voor nadere informatie organiseert Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde een speciale inlichtingenmiddag
Datum: dinsdag 6 juni 2006 om 13.30 uur
Locatie:Van der Burghweg 1, 2628 CS, Delft.
Vanaf 15 juni 2006 stelt Rijkswaterstaat een nota van inlichtingen beschikbaar naar aanleiding van deze bijeenkomst.

De idee-/aanbestedingsfase loopt tot uiterlijk 28 juni 2006, 16.00 uur. Tot die tijd kunnen geïnteresseerde ondernemingen hun ideeën indienen bij Rijkswaterstaat. Het uitgangspunt is dat de indieners bij gebleken haalbaarheid ook garant kunnen staan voor de (mogelijke) uitvoering in de tweede en derde projectfase.

In week 31 (31 juli –4 augustus 2006) selecteert een jury van deskundigen de ‘prijswinnaars’ met wie Rijkswaterstaat voor een specifiek idee/oplossing de ontwikkelfase wil ingaan (gunning). Rijkswaterstaat honoreert maximaal drie ideeën per onderwerp.

Uitgebreide informatie staat in het aanbestedingsdocument Verbetering wegdekken-Prijsvraag ‘Schoner, stiller en homogener asfalt’. Dit bevat ook een inschrijvingsformulier.
U kunt dit document downloaden van de internetsites van IPL en IPG.
www.ipluchtkwaliteit.nl of www.innovatieprogrammageluid.nl