Positief toetsingsadvies MER Spoorzone Breda

Breda – De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft een algemeen, positief oordeel over de MER Spoorzone en acht alle essentilëe informatie aanwezig.

Dit staat in het deze week afgeronde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Spoorzone Breda. Voor het milieuthema externe veiligheid geeft de commissie als aanbeveling om, wanneer daar aanleiding voor is, aanvullend onderzoek te doen. Ze geeft aan in de verdere planontwikkeling rekening te houden met trillingen, duurzaamheid en ecologie en met name de thema’s luchtkwaliteit en geluid nadrukkelijker te verwerken in het bestemmingsplan. De belangrijkste conclusie van het MER Spoorzone, dat als gevolg van de plannen voor Via Breda de milieusituatie voor het totale gebied zal verbeteren, wordt ook door de landelijke Commissie gesteund. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd over het resultaat van de toetsing.

Specifieke aanbevelingen
Externe veiligheid
De berekeningen van de externe veiligheid binnen de Spoorzone Breda, zijn gebaseerd op vervoersprognoses van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in april 2004 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De Commissie adviseert, indien toekomstige cijfers daar aanleiding toe geven, een aanvulling op het MER op te stellen waarin rekening wordt gehouden met dan geldende regelgeving. Het aanvullende onderzoek wordt in dit geval verricht in samenhang met dan aan de orde zijnde bestemmingsplannen.

Luchtkwaliteit (fijn stof) en geluid
De Commissie adviseert bij de vertaling van de MER-gegevens naar bestemmingsplannen inzicht te geven in de verbetering van de toekomstige luchtkwaliteit ten opzichte van de huidige situatie. Hoewel de totale uitkomst van de berekeningen met betrekking tot luchtkwaliteit voor heel Via Breda op basis van de salderingsbenadering gunstig uitvallen, kan de gemeente op die manier op specifieke plaatsen waar de luchtkwaliteit minder gunstig lijkt te worden met aanpassingen en maatregelen komen. De Commissie meent dat de verkeerseffecten van de voorgenomen ontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende geluidbelasting goed in beeld zijn gebracht. Ze vraagt aandacht voor enkele geluidaspecten waaronder de autonome ontwikkeling, geluidbeperkende maatregelen en geluidzonering en woningbouw.

Inspraakreacties
De gemeenteraad aanvaardde het MER Spoorzone op 10 november 1005 en aansluitend startte de periode van zes weken voor inspraak en advies. Dit leverde totaal 41 inspraakreacties- en adviezen op, die dan ook eind december 2005 naar de Commissie voor de m.e.r. zijn verzonden. In dezelfde periode kon de stad inspreken op het voorontwerp-Bestemmingsplan Stationskwartier en liep de consultatie over de Concept Bereikbaarheidsvisie Spoorzone. Tevens was het mogelijk te reageren op het voorlopig ontwerp voor het OV-terminalcomplex Breda CS.
Alle reacties worden samengevoegd in één nota van commentaar die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Naar verwachting volgt besluitvorming over deze dossiers voor de zomer 2006.

Vervolg plannen Via Breda
De aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. kunnen worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan Stationskwartier en de uitwerking van de overige deelgebieden.

Op de website www.breda.nl/
kunt u het volledig ‘toetsingsadvies mer spoorzone’ bekijken en printen. Dit document telt 16 pagina’s. Bovendien is er ook een ‘persverklaring externe veiligheid’ die ingaat op het aspect externe veiligheid in relatie tot Via Breda.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda