College presenteert concept Luchtkwaliteitsplan Breda

Breda – Breda op weg naar zuivere lucht. Dat is de intentie van het Luchtkwaliteitsplan voor de jaren 2006 tot en met 2009. Hierin staat de ambitie van Breda om te komen tot een gezonde woon- en leefomgeving.

Gezondheid speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast wil Breda de luchtproblemen integraal oplossen via maatregelen die tevens van belang zijn voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de aanpak van verkeerslawaai. Het plan moet bovendien mogelijkheden scheppen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Luchtkwaliteitsplan vrijgegeven voor consultatie. De consultatieperiode loopt van 17 november tot en met 28 december 2005. Een consultatiebijeenkomst vindt plaats op 28 november 2005

Breda wil graag een gezonde woonomgeving en ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen. De Bredase aanpak om de lucht schoner en gezonder te maken is het resultaat van een uitgebreid traject met vele partijen, onder meer deskundigen van TNO, de GGD West-Brabant, de Fietsersbond afdeling Breda, de Brabantse Milieufederatie, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Transport en Logistiek Nederland, de Brabants Zeeuwse werkgevers, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Breda heeft te maken met overschrijdingen van de normen die voortkomen uit het Besluit Luchtkwaliteit. Met name gaat het om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De voornaamste oorzaak is de zeer hoge achtergrondconcentratie in de provincie Brabant. Een relatief kleine bijdrage van de luchtverontreiniging door het verkeer in Breda leidt al snel tot overschrijding van de normen. Breda is een actieve speler op regionaal en Brabants niveau, en ook naar landelijke organisaties een pleitbezorger om samen op doelmatige wijze te streven naar een betere luchtkwaliteit.

Maatregelen
De maatregelen betreffen onder meer een schoon gemeentelijk wagenpark en schoon openbaar vervoer, milieuzonering, verkeersdoorstroming, communicatie en gezondheid, vervoersmanagement en verbeteren fietsvoorzieningen. Daarnaast gaat Breda onderzoek doen naar het koppelen van luchtkwaliteitsmetingen aan verkeersgeleiding en zal overleg gevoerd worden met het Rijk over het verlagen van de maximumsnelheid op de autosnelwegen.

Schoner vervoer kan bijvoorbeeld door het gebruik van schonere brandstof voor vuilniswagens, vrachtwagens en veegwagens en aandringen bij provincie op schonere bussen. Milieuzones zijn gebieden waar alleen schone voertuigen mogen komen. Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai. Het verminderen van afremmen en optrekken scheelt veel in de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. De doorstroming kan worden bevorderd door groene golf, slimme afstelling van verkeerslichten en ‘tovergroen’ (groene golf voor vrachtwagens). Communicatie stimuleert kennis, houding en gedrag om mee te werken aan de gezondheid en vervoersmanagement en goede fietsvoorzieningen zorgen voor minder autokilometers.

Procedure
De consultatieperiode loopt van 17 november tot en met 28 december 2005. Het plan ligt tijdens deze periode ter inzage bij de Balie Voorlichting op het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10. Ook kunt u het plan inzien/downloaden via de website van de gemeente Breda

Tijdens deze periode kan iedereen zijn mening geven. Een consultatiebijeenkomst vindt plaats op 28 november 2005. Na de consultatie zal het college van burgemeester en wethouders het plan voorleggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda