Regelgeving knelpunt in bedrijfsvoering bouw

Amsterdam – Bouwbedrijven ervaren de regelgeving, het vergunningenbeleid en bestemmingsplanprocedures meer en meer als knelpunten met een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. In 2004 werd regelgeving door 80 procent, het vergunningenbeleid door 67 procent en bestemmingsplanprocedures door 55 procent van de bedrijven in de b&u als belangrijk knelpunt genoemd. Bij het grootbedrijf lagen de percentages voor de drie genoemde knelpunten zelfs boven 80 procent. Begin jaren negentig bestempelden nog slechts 30 van de 100 b&u-bedrijven de genoemde factoren als knelpunt, zo blijkt uit de publicatie ‘Regelgeving in de planontwikkelingsfase’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

De bouw wordt, meer dan enige andere bedrijfstak, in de dagelijkse praktijk rechtstreeks geconfronteerd met talrijke procedures en besluitvormingsprocessen die de verandering van bodemgebruik omringen. In het onderzoek wordt geschetst hoe bepaalde regelgeving ingrijpt in het bouwproces en de bouwproductie.

Bij de Raad van State wordt steeds vaker bezwaar gemaakt tegen bouwplannen, omdat er niet is voldaan aan de normstelling in het Besluit Luchtkwaliteit. De bouw wordt eveneens regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van natuurbeschermingswetgeving. De korenwolf en de rugstreeppad zijn inmiddels bekende voorbeelden van beschermde soorten die bouwprojecten wisten tegen te houden. Door het Verdrag van Malta zal de bouw de kosten van archeologisch onderzoek en eventuele maatregelen voor haar rekening moeten nemen, hetgeen tot hogere prijzen voor bouwgrond kan leiden. Vooral in binnenstedelijke gebieden bestaat het risico dat partijen eerder afhaken bij het ontwikkelen van bouwplannen. Ook kan soms niet gebouwd worden vanwege geluidhinder. Bijvoorbeeld bij geluidshinderlijke bedrijven of langs rijks- en provinciale wegen. De Nederlandse vliegvelden kennen geluidszones waarbinnen beperkingen voor nieuwbouw gelden. Vooral de gemeenten rondom Schiphol worden hierdoor ernstig belemmerd bij hun woningbouwplannen.

Nederland implementeert de Europese richtlijnen vaak strikt. Zo hanteert Nederland bijvoorbeeld de strengste geluidsnormen rond vliegvelden, gaat Nederland bij de bescherming van diersoorten verder dan Europees is verplicht en is Nederland het enige Europese land dat de overschrijding van de milieunormen inzake luchtkwaliteit koppelt aan besluitvorming over nieuwbouw. Daarbij meegenomen dat het ruimtelijk beleid in Nederland stuurt op geconcentreerd bouwen en er een grote binnenstedelijke bouwopgave ligt, maakt het realiseren van deze bouwopgave met de bovengenoemde regelgeving niet makkelijker. Immers, juist op de binnenstedelijke locaties is de geluidhinder groot, is de luchtkwaliteit minder en is de trefkans op archeologisch erfgoed groot.