DHV beschermt natuurgebieden Veluwe en Naardermeer

Advies- en ingenieursbureau stelt beheerplannen Natura 2000 op

De Provincie Noord-Holland heeft advies- en ingenieursbureau DHV opdracht gegeven voor het opstellen van beheerplannen Natura 2000 voor het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen, twee belangrijke natte natuurgebieden (meren en moerassen) van internationale betekenis. Tegelijkertijd gaat DHV, in opdracht van de Provincie Gelderland, het beheerplan Natura 2000 opstellen voor de Veluwe. De plannen moeten de komende zes jaar de bijzondere natuur in deze gebieden beschermen en tegelijk ruimte bieden aan menselijke en ondernemingsactiviteiten.

De Veluwe en het Naardermeer zijn onderdeel van Natura 2000, een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. Voor die gebieden gelden de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn voor de bescherming van zeldzame of bedreigde vogelsoorten en de bescherming van gebieden (habitats), planten- en diersoorten.

Natuurdoelen behalen

Lyda Dik, projectleider bij DHV: “Als een natuurgebied wordt aangewezen als Natura 2000-gebied stelt men specifieke natuurdoelen. Bijvoorbeeld het in stand houden van de heide op de Veluwe of moerasvegetatie met bijbehorende diersoorten. Wij toetsen deze doelen op haalbaarheid. Ook adviseren we over de maatregelen die betrokken partijen moeten nemen om de doelstellingen te behalen. Daarnaast onderzoeken we welke plannen, projecten en activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden effecten kunnen hebben op soorten en habitattypen. Dat is een erg uitdagend proces.” Met name bij de Veluwe is het zaak om alle betrokken partijen, zoals Staatsbosbeheer, Defensie, provincie en grootgrondbezitters, op één lijn te krijgen voor een effectieve uitvoering van het beheerplan. Dik: “Maar ook het beheerplan voor het Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen is interessant. Zo zijn er plannen rondom de uitbreiding van vliegveld Hilversum, de landinrichting Noorderpark en de wegverbreding Amsterdam-Almere. Eventuele consequenties moeten we meenemen in ons advies”.

Ervaring bij beheerplannen

Eerder was DHV betrokken bij het beheerplan Voordelta: de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Daarbij speelden onder andere compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de belangen van recreatie, toerisme en visserij. Momenteel werkt DHV in opdracht van Rijkswaterstaat aan de 17 Natura 2000-beheerplannen voor de grote rijkswateren in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, Waddenzee en Noordzee, IJsselmeergebied en Rivierengebied.

Voor Natura 2000 ondersteunt DHV provincies en Rijk zowel met ecologische expertise, kennis van maatregelen, effecten en kosten, als met projectregie, redactie, stakeholdermanagement, bestuurlijk procesmanagement en juridische expertise.

In heel Nederland zijn op dit moment 119 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV