Kamerbrief over crisismanagement tijdens storm 18 jan

Den Haag – Op 12 juli 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het functioneren van het crisismanagement tijdens de storm van 18 januari 2007 en de mogelijke lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

Hieronder leest u de volledig brief br.15055 Vragen vaste cie VenW over het functioneren van het crisismanagement tijdens de storm van 18 januari 2007 en de mogelijke lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Kamerstuk | 2007-07-12.

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft verzocht de Kamer te rapporteren over de wijze waarop het crisismanagement tijdens de storm op 18 januari 2007 heeft gefunctioneerd. Ook vraagt de commissie mijn oordeel over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

1. Functioneren Crisismanagement tijdens de storm op 18 januari 2007
Na de afgegeven voorwaarschuwing voor extreem weer van het KNMI d.d. 17 januari 12.11 uur en het daaropvolgende weeralarm is het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-VenW) vanaf 18 januari 8.00 tot 18 januari 23.50 uur opgeschaald geweest. Hierbij waren de werkzaamheden van het DCC-VenW met name gericht op de procesbewaking van de crisisbeheersing en het informatiemanagement. Ook de operationele diensten zijn tijdens de storm opgeschaald geweest. Het crisismanagement binnen de beleidsvelden van VenW (wegvervoer, spoor, weer, luchtvaart, etc.) heeft gefunctioneerd conform de geldende procedures, calamiteitenplannen en scenario’s. In het crisismanagement voor dergelijke extreme weersomstandigheden is één nieuw element voor het eerst van toepassing geweest: het verkeersalarm zoals afgegeven door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) op 18 januari.

2. Lessons Learned

In de afgelopen maanden heeft een extern bureau in opdracht van hoofd DCC-VenW een evaluatie uitgevoerd over het functioneren van het crisismanagement ten tijde van de storm 18 januari 2007. Ook het afgeven van een verkeersalarm is meegenomen in deze evaluatie. Uit de evaluatie zijn geen ernstige tekortkomingen naar voren gekomen t.a.v. het functioneren van het crisismanagement tijdens de storm van 18 januari 2007. Wel zijn er een aantal organisatorische en procedurele verbeteringen voorgesteld. Met name betreffende het weeralarm en het verkeersalarm.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Ir. C.M.P.S. Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
VERKEERALARM donderdag 18 januari 2007

Verkeeralarm: veel vertraging en ongevallen op wegen (18-01-2007)

Treinverkeer stilgelegd op donderdag 18 januari 2007