Inspectiedienst laat inspecties samenwerken

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Nicolaï voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties ingestemd met de instelling van de Inspectieraad. Deze raad gaat er voor zorgen dat de verschillende inspecties (zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) beter samenwerken. Door bijvoorbeeld inspecties te combineren worden bedrijven minder vaak lastig gevallen. Betere samenwerking moet er ook toe leiden dat bedrijven en burgers niet steeds dezelfde gegevens moeten verstrekken aan verschillende toezichthouders. De Inspectieraad bestaat uit de hoogste functionarissen van de verschillende inspecties.

De afgelopen jaren heeft het kabinet veel energie gestoken in de vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Niet alleen door het verminderen van het aantal regels, maar ook door de modernisering van het toezicht op de uitvoering en naleving van deze regels kunnen deze lasten nog verder worden teruggedrongen. Het kabinet wil versterking van de samenwerking tussen toezichthouders.

De Inspectieraad krijgt ook de opdracht het Programma Eenduidig Toezicht tot een goed einde te brengen. Dit programma richt zich op het bewerkstelligen van een aantal fundamentele veranderingen in het overheidstoezicht op bedrijven en instellingen. Dit betekent onder andere een verandering in de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Deskundigheid, empathie, vertrouwen waar dat gerechtvaardigd is, helderheid over wat bedrijven kunnen verwachten en selectiviteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Het toezicht moet aan de ene kant zorgen voor significant minder last voor bedrijven die zich aan de regels houden, maar treedt scherp op daar waar aanwijzingen zijn dat het fout gaat.

Voor alle taken van de Inspectieraad vormen de principes van goed toezicht zoals omschreven in de Kaderstellende visies op Toezicht van 2001 en 2005 het fundament. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is de eerstverantwoordelijke minister voor toezicht in brede zin en zal voor het handelen van de Inspectieraad verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad