Kabinet: Nederland gaat Kyoto-doelen halen

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het Kabinet er voldoende vertrouwen in heeft dat Nederland de doelstellingen uit het Kyoto-protocol gaat halen.

Het kabinet gaat er van uit dat de buitenlandse klimaatprojecten voldoende CO2-reductie opleveren. Daarnaast zal het kabinet meer projecten contracteren om eventuele risico’s af te dekken. Finale besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij de rijksbegroting 2007. Dit geldt voor klimaatprojecten in Oost-Europa (Joint Implementation) en klimaatprojecten in ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism).

Sinds de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol en het Europese emissiehandelssysteem zijn de prijzen voor JI- en CDM-projecten toegenomen. Daarom is een verhoging van het budget voor JI- en CDM-projecten nodig. Dit zal worden aangepast in de rijksbegroting 2007.

Uit een nieuwe studie van het Milieu en Natuurplanbureau blijkt dat de uitstoot van verkeer in 2010 1.8 Mton hoger zal zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Dit komt doordat er meer grote auto’s worden verkocht, die meer CO2 uitstoten. Om deze tegenvaller te compenseren heeft het kabinet besloten om het aandeel biobrandstoffen te verplichten met 5.75 procent in 2010. Met deze compensatiemaatregel heeft het kabinet er vertrouwen in dat de Kyoto-doelen kunnen worden gehaald. De emissiedoelstellingen per sector kunnen daarom gelijk blijven. Dat betekent dat de emissiedoelstelling voor bijvoorbeeld de industrie-energiesector wordt gehandhaafd op 109 Mton in 2010.
Eind oktober heeft het kabinet de evaluatienota klimaatbeleid vastgesteld. Toen was het nog niet zeker of de Kyoto-doelen gehaald konden worden, met name over de buitenlandse klimaatprojecten waren er nog onzekerheden. Het Kyoto-protocol verplicht Nederland om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Download
Brief aan de Tweede Kamer op www.vrom.nl

Zie ook
Dossier Klimaatverandering

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM