MER- en vergunningprocedure Grensmaas gestart

Maastricht – De Provincie Limburg en Rijkswaterstaat Limburg zijn begin februari 2006 gestart met de MER- en vergunningenprocedure voor het Grensmaasproject. Van 30 maart tot en met 10 mei 2006 liggen het "MER Dekgrondbergingen Grensmaas" en de eerste vergunningaanvragen ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het MER. In de tweede helft van april 2006 vinden er 5 openbare zittingen met een informatiemarkt plaats.

Meer informatie over de MER- en vergunningprocedure treft u aan in de bekendmaking van de Provincie Limburg. Daarin staan ook de gegevens van de 5 informatiebijeenkomsten die tussen 19 en 26 april 2006 plaatsvinden. Het MER treft u aan in de bibliotheek van de website www.maaswerken.nl

Uitvoering Centraal
Het MER dat nu voorligt gaat alleen in op de milieu-effecten die de uitvoering heeft voor de omgeving. Daarbij komen zaken als geluidshinder aan de orde. Ook de vergunningaanvragen gaan in op de uitvoeringsaspecten. Het gaat er nu dus om hoe de plannen worden gerealiseerd. De plannen voor de Grensmaas zelf staan nu niet meer ter discussie: die zijn op 1 juli 2005 door de provincie Limburg vastgesteld.

Vervolg in zomer 2006
Komende periode buigen Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV zich over de vergunningaanvragen en meldingen. Volgens planning publiceren zij hun ontwerp-besluiten daarover in juli/augustus 2006. Op dat moment kunt u ook weer op die ontwerp-besluiten reageren. In de tweede helft van augustus 2006 staan er dan ook weer informatiebijeenkomsten gepland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken