Inspraak over Waddenzee afgesloten

Den Haag – Het ministerie van VROM heeft circa 200 reacties ontvangen op het concept aangepast deel 3 Planologische Kernbeslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee, de Strategische Milieubeoordeling en de passende beoordeling. De inspraakprocedure heeft gelopen vanaf 12 januari en is woensdag 22 februari afgesloten. Het concept pkb Derde Nota Waddenzee bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de Waddenzee. In de pkb benadrukt het kabinet de samenhang tussen de uitvoering van plannen, projecten, activiteiten en de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat in de circa 200 zowel mondelinge als schriftelijke reacties de hoofddoelstelling van het waddenzeebeleid (duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap), wordt ondersteund. Er wordt onder meer de nadruk gelegd op het belang van natuurlijke overgangen tussen zoet en zout water. Maar uit de reacties blijkt ook dat er belang wordt gehecht aan een brede afweging daarbij, zoals bijvoorbeeld het laten meewegen van de gevolgen voor de landbouw. Ook vinden veel insprekers het behoud van de nachtelijke duisternis belangrijk. Daarnaast leeft het gevoel dat het waddengebied te veel op slot wordt gezet. Als voorbeeld wordt het voorgenomen verbod op waterskiën genoemd. Verder noemen de insprekers de maatregel om het gebruik van ultralichte vliegtuigen boven de Waddenzee te verbieden. Ook worden vanuit de pkb te veel beperkingen voor uitbreiding van de waddenzeehavens gezien.

In totaal acht bijeenkomsten maakten onderdeel uit van de inspraakprocedure. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door ongeveer 360 belangstellenden. De bijeenkomsten vonden plaats op alle waddeneilanden en in Delfzijl, Leeuwarden en Den Helder. Naast het verkrijgen van informatie was het daar ook mogelijk om mondeling in te spreken. Van die mogelijkheid werd gebruik gemaakt door bewoners, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Minister Dekker van VROM heeft ook de adviezen ontvangen van de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage en de Raad voor de Wadden. Alle reacties worden beoordeeld en het kabinet bepaalt of er aanleiding is het concept pkb aan te passen. Naast de inspraak wegen ook de adviezen en de gevoerde bestuurlijke overleggen mee.

Naar verwachting zal de pkb, het rijksbeleid voor de Waddenzee, vóór de zomer van 2006 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het streven van het kabinet is – om na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer – zo spoedig mogelijk samen met de regionale overheden tot uitvoering van het nieuwe waddenbeleid te komen. Onderdeel hiervan is het opstellen van een Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied en het operationaliseren van het Waddenfonds met daarin 800 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM