Rijkswaterstaat: verbetering prestatiebestekken

Rijkswaterstaat heeft een pakket maatregelen aangekondigd dat onder leiding van HID van Rijkswaterstaat Oost Nederland in de komende anderhalf jaar wordt geïmplementeerd om de prestatiebestekken te verbeteren.

Uit een interne ‘quick-scan’, een kwalitatief onderzoek van Rijkswaterstaat, blijkt dat de prestatiebestekken door direct betrokkenen worden ervaren als een positieve ontwikkeling, maar dat er op verschillende punten nog verbeteringen nodig zijn. Een pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat kritieke punten worden aangepakt waardoor beheer en onderhoud van de wegen en vaarwegen wordt verbeterd.

Rijkswaterstaat werkt hard aan veranderingen in de samenwerking met de markt. Een van de veranderingen is de inzet van prestatiebestekken sinds medio 2001. Dit is een contactvorm voor het beheer en onderhoud, waarbij de aannemer veel meer ruimte krijgt de opdracht naar eigen inzicht in te vullen en Rijkswaterstaat zich beperkt tot het stellen van functionele eisen. Op die manier streeft Rijkswaterstaat naar een optimale inzet van de markt, waardoor de organisatie zich beter kan concentreren op de service aan de (vaar)weggebruiker.

Punten van kritiek betreffen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Wat betreft de opdrachtgever ontbreekt het aan uniformiteit in de ontwikkeling, uitvoering en beheersing van de prestatiebestekken.

De Rijkswaterstaatorganisatie is ook nog niet helemaal klaar voor de veranderende aanpak en de daarbij behorende rollen. Betrokken medewerkers vinden het nog lastig om op de nieuwe manier te werken.

Rijkswaterstaat gaat daarom door met het standaardiseren van de bestekken en uniforme beheersing. Medewerkers krijgen trainingen en er worden landelijke gebruikersdagen georganiseerd voor kennis- en ervaringsuitwisseling.

Rijkswaterstaat beschikt nog over onvoldoende areaalgegevens, die bovendien gefragmenteerd beschikbaar zijn. Ter verbetering wordt een impuls gegeven aan assetmanagement en wordt de onderhoudsstaat van het areaal en de objecten meetbaar gemaakt.

Er is geconstateerd dat de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onevenwichtig en onvoldoende transparant is. En omdat de opdrachtnemer zelf voorstellen doet welke wegafzettingen wanneer worden uitgevoerd, kan dit conflicteren met de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan het beperken van de verkeershinder. Rijkswaterstaat stelt daarom een RWS breed projectteam in met als doel de prikkel van het Lane Rental instrument (waarbij de opdrachtnemer betaalt voor het mogen afzetten van de wegdeel) meer effectief te maken.

Tot slot komt uit de quick-scan naar voren dat er onvoldoende dialoog is met de markt, waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Rijkswaterstaat gaat de dialoog weer op gang brengen. Het toekomstprogramma 2006 wordt besproken met de marktpartijen en bij het aanbestedingsproces wordt meer ruimte gegeven aan de aannemer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat