Dilemma’s Groen, Water en Milieu ter discussie

Den Haag – Bij de huidige aarzelende economische groei is van belang om in Zuid-Holland een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat te scheppen en te behouden. Dit vraagt om investeringen op het gebied van groen, water en milieu. In een beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 geeft de provincie via een integrale benadering oplossingen voor de voorliggende dilemma’s, die samen met partners kunnen worden uitgevoerd.

Zuid-Holland moet omgaan met een aantal hardnekkige problemen. Stijging van de zeespiegel, verzilting van kustgebieden, drogere zomers en nattere winters, verschuivingen in de aanwezigheid van planten en dieren, bodemdaling, problemen met afvoer van rivieren en een grotere kans op overstromingen vragen in Zuid-Holland om Zuid-Hollandse oplossingen.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen kunnen botsen met een gezonde leefomgeving, zo stelt het college. Luchtverontreiniging, geluidhinder en slechte waterkwaliteit zijn de bedreigingen. Infrastructuur heeft positieve economische effecten, maar kan negatieve invloed hebben op de omgevingskwaliteit en veiligheid. De infrastructuur veroorzaakt barrières in natuur, landschap en stad. De vitaliteit van het platteland raakt in het geding en het kenmerkende Zuid-Hollandse (cultuur)landschap staat daarmee onder druk.

Dit vraagt om kwalitatieve investeringen. De verschillende integrale oplossingen in het plan gaan over:

  • Bemiddeling, stimulering en facilitering bij de aanpak van wateroverlast;
  • Onderzoek naar de gewenste aanpak van de zwakke schakels aan de kust;
  • Verbetering van de omgevingskwaliteit (lucht, geluid, veiligheid) rond transportassen;
  • Inachtneming van de groen-, water- en milieuambities bij ruimtelijke projecten en woon- en werkomgevingen;
  • Realisatie van 10.000 hectare Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en 5.000 hectare Groen In en Om de Stad in de periode tot 2018;
  • Behoud en ontwikkeling van typisch Zuid-Hollandse cultuurlandschappen;
  • Verbetering van de milieu- en waterkwaliteit en biodiversiteit;
  • Stimulering van herstructurering van bedrijventerreinen en duurzame glastuinbouw en duurzame inrichting van de Tweede Maasvlakte;
  • Stimuleren van innovatie op het terrein van milieu en economie;
  • Stimuleren van energiebesparing, energiekringlopen en duurzame energiebronnen die specifiek zijn voor Zuid-Holland.

Begin februari wordt het beleidsplan Groen, Water en Milieu behandeld in de provinciale Statencommissie Groen, Water en Milieu. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd bij gemeentehuizen en bibliotheken. Burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen dan hun ideeën over en commentaren op het plan geven. Naar verwachting zal het plan in juni 2006 door Provinciale Staten van Zuid-Holland worden behandeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland