Aanvulling op MER De Centrale As ligt ter inzage

Leeuwarden РDe provincie Frysl̢n legt vanaf maandag 16 januari 2006 de Aanvulling op het MER (Milieu Effect Rapportage) voor het project De Centrale As ter inzage. De landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft de provincie Frysl̢n in december 2005 in haar eerste advies om deze aanvulling verzocht. De door de commissie gevraagde gegevens zijn inmiddels opgesteld en door het college van Gedeputeerde staten vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

De Commissie voor de Milieueffectrapportage vraagt onder meer aandacht voor de volledigheid van de samenvatting, ook vindt zij dat een aantal keuzes duidelijker gemotiveerd moet worden. Daarnaast wil zij meer inzicht krijgen in de verkeerskundige achtergrond van dit infrastructurele project en adviseert zij alsnog een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) op te nemen. Deze aanvullingen zijn naar de mening van de commissie nodig voor een goede besluitvorming. De commissie komt naar verwachting in februari 2006 met een tweede en definitief advies, waarin zij de aanvulling op de MER meeneemt in haar oordeel. In haar eerste advies sprak de commissie wel waardering uit voor de kwaliteit van de door de provincie opgestelde MER.

In augustus 2005 presenteerde gedeputeerde Ton Baas de Trajectnota/MER en het Voorkeurstracé van De Centrale As, de nieuwe wegverbinding tussen Dokkum en Nijega. Tijdens de inspraak die hierop volgde bleek dat De Centrale As enorm leeft in Noordoost Fryslân. Op basis van de inspraakreacties worden aanpassingen aangebracht in het Voorkeurstracé. De aanvulling op het MER heeft echter geen nieuwe informatie opgeleverd die tot wijzigingen in het voorkeurstracé leidt. Dit geldt ook voor het alsnog ontwikkelde Meest Milieuvriendelijk Alternatief. Het Voorkeurstracé sluit hier grotendeels al op aan.

Met ingang van 16 januari 2006 ligt de Aanvulling op de MER De Centrale As gedurende zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel, het Provinciehuis en op het projectbureau De Centrale As aan De Florijnwei 3c in Burgum.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centrale As Noordoost Fryslân