Schultz presenteert Decembernota over waterbeheer

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft op 22 december 2005 mede namens de staatssecretaris van VROM en de minister van LNV de Decembernota 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Decembernota geeft staatssecretaris Schultz een tussenstand van de maatregelen die tot 2015 moeten worden genomen om een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te garanderen. Ook zijn ingrepen nodig om Nederland te beschermen tegen wateroverlast en watertekort.

Als we niets doen zorgt klimaatverandering voor meer wateroverlast. Ook wordt de kwaliteit van het water beïnvloed door bevolkingsgroei en de toename van economische activiteiten. Daarom zijn maatregelen nodig die wateroverlast en watertekort voorkomen en de waterkwaliteit verbeteren. De doelen die de overheid voor ogen heeft, zijn in 2003 vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Samen met provincies, waterschappen en gemeenten wordt ervoor gezorgd dat het watersysteem op orde komt. De precieze invulling vindt plaats op lokaal en regionaal niveau. Op basis daarvan wordt vastgelegd wie wat doet tot 2015. Daarnaast geldt de Decembernota 2005 als een eerste aanzet voor een pragmatische, haalbare en betaalbare invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn verplicht tot internationale samenwerking binnen stroomgebieden.

De Decembernota 2005 geeft een indruk hoe dat concreet kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de combinatie van maatregelen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit. Hierdoor draagt één maatregel bij aan twee doelen. Ook wordt de regio gevraagd om voor belangrijke wateren in hun gebied creatieve oplossingen te bedenken. Het gaat dan om maatwerk per gebied. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij lopende of voorgenomen gebiedsontwikkelingen en investeringen. Daarnaast wordt het huidige nationale beleid opnieuw beoordeeld op haalbaarheid. Het beleid moet aansluiten bij Europese beoordelings- en meetmethoden om een gelijk speelveld voor bedrijven en burgers te bevorderen.

Het Rijk en de regionale overheden – provincies, waterschappen en gemeenten – gebruiken de Decembernota 2005 om te komen tot stroomgebiedsbeheersplannen in de internationale stroomgebieden van de Rijn, Eems, Maas en Schelde. Zo moeten met de stroomopwaarts gelegen landen, Duitsland, Frankrijk en België, afspraken worden gemaakt over een eerlijke verdeling van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in het hele stroomgebied. De stroomgebiedsbeheersplannen, die in 2009 gereed moeten zijn, bevatten concrete doelen en maatregelen voor het waterbeheer. De Decembernota 2005 is de eerste in een reeks van drie nota’s ter voorbereiding op de stroomgebiedsbeheersplannen. Bij die voorbereiding zullen het Rijk en de regionale overheden een evenwicht moeten vinden tussen de hoogte van de doelstellingen voor een goede waterkwaliteit, wateroverlast en watertekort en de kosten voor burgers, bedrijven en boeren.

Meer infomatie:
‘Aanbieding WB21/KRW Decembernota beleidsbrief” van 22 december 2005
www.kaderrichtlijnwater.nl
www.nwp.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat