Bodemvisie handreiking voor duurzaam bodembeheer

Den Haag – De provincie Zuid-Holland heeft een bodemvisie ontwikkeld om het beheer van de bodem te vergemakkelijken. De visie zal door de provincie worden gebruikt bij besluiten rond ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast dient het als handreiking bij de uitwerking van plannen voor bodemgebruik op regionaal niveau door gemeenten en waterschappen. Met de bodemvisie loopt Zuid-Holland voorop in Nederland als het gaat om het vormgeven van duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ordening.

In de Zuid-Hollandse bodemvisie wordt inzichtelijk gemaakt welke processen, bodemeigenschappen, fysieke toestanden van een bodem en ingrepen in de bodem van belang zijn bij boven- en ondergronds ruimtegebruik. Zo wordt duidelijk in welke gebiedssoorten, welke specifieke thema’s van belang zijn. Per thema wordt in de visie aangegeven wat de ambities van de provincie zijn en waar bij ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer van de bodem kansen en bedreigingen kunnen ontstaan. Vanwege het specifieke belang van de thema’s verzilting, bodemdaling, bodemverontreiniging, grondwaterkwaliteit en ondergronds ruimtegebruik wordt hiervoor concreet beleid ontwikkeld.

In het verleden lag bij het bodembeleid een nadruk op drinkwatervoorziening en sanering van verontreinigde locaties. Met de bodemvisie wordt de blik gericht op een integrale benadering van de bodem in relatie tot boven- en ondergronds ruimtegebruik. Door toepassing van de visie verwacht de provincie in de toekomst schade aan de bodem te beperken. De visie wordt in 2008 geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland