Inspraak startnotitie zandwinning IJsselmeer

Van 2 december 2005 tot en met 12 januari 2006 ligt de startnotitie zandwinning IJsselmeer ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en de Ontgrondingenwet. In het kader daarvan wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de inhoud van de startnotitie zandwinning IJsselmeer naar voren te brengen.

Achtergrond
Smals Bouwgrondstoffen B.V. heeft plannen om in het IJsselmeer industriezand te gaan winnen uit diepere bodemlagen in een gebied groter dan 100 hectare. Voor dit voornemen moet een milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden uitgevoerd in verband met de aan te vragen vergunning op grond van de Ontgrondingenwet. De startnotitie is het begin van een m.e.r. In de notitie wordt beschreven om welke activiteit het gaat,
welke alternatieven worden behandeld en welke effecten worden onderzocht. Voor de zandwinning zijn naast bovengenoemde vergunning ook vergunningen vereist op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Bovendien dienen het streekplan en het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie kunt u inzien van 2 december 2005 tot en met 12 januari 2006 gedurende de reguliere openingstijden op de volgende locaties:
Рde gemeentehuizen van Gaasterl̢n-Sleat, Lelystad, Lemsterl̢n, Noordoostpolder en Urk;
– de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten;
Рde bibliotheken van de provinciehuizen van Frysl̢n in Leeuwarden en Flevoland in Lelystad;
Рde bibliotheken van het wetterskip Frysl̢n in Leeuwarden en het waterschap Zuiderzeeland in Lelystad;
– de bibliotheken van Rijkswaterstaat Noord-Nederland in Leeuwarden en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in Lelystad;
– de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.
U kunt de startnotitie ook downloaden via www.inspraakvenw.nl

Hoe kunt u inspreken op de startnotitie?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren op de startnotitie. Inspraakreacties naar aanleiding van deze startnotitie zijn vooral bruikbaar als zij het karakter hebben van concrete voorstellen voor te onderzoeken alternatieven en effecten. Uw schriftelijke
inspraakreactie dient u uiterlijk 12 januari 2006 te sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Startnotitie zandwinning IJsselmeer
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook via internet reageren: www.inspraakvenw.nl

Als u mondeling wilt inspreken, kunt u dit vóór 3 januari 2006 kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 04. Als u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

,br>
Informatiebijeenkomst
Om u zo goed mogelijk te informeren wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden op:
woensdag 14 december 2005
Steakhouse Pancho, Nieuwedijk 5a in Lemmer
aanvang 19.30 uur
Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie verzorgd en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze commissie adviseert de Staatssecretaris over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER). Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stelt de Staatssecretaris vervolgens de richtlijnen vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Op het MER kunt u te
zijner tijd opnieuw inspreken. Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties waar de startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van meer informatie over de inhoud van de startnotitie kunt u contact opnemen met de heer W. Wester van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, tel. 0320 29 74 39, e-mail w.wester@rdij.rws.minvenw.nl
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, tel. 070 351 96 04.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat