Opwaardering Van Harinxmakanaal

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland hebben naar aanleiding van inspraakreacties op het ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan besloten dat het traject Franeker – Harlingen van het Van Harinxmakanaal gedeeltelijk geschikt moet worden gemaakt voor schepen met een diepgang van 3,5 meter en een laadvermogen van 2500 ton. Dit betekent opwaardering tot vaarwegklasse Va.

Begin 2005 hebben GS een zogenaamde quick scan laten uitvoeren naar de classificatie van het Van Harinxmakanaal. Hieruit kwam de conclusie naar voren dat opwaardering van het kanaal van vaarwegklasse IV naar klasse Va niet haalbaar is. Hierop zijn veel inspraakreacties binnengekomen van vervoerders, gemeenten, verladers en andere ondernemers in de Westergozone. Deze zijn vervolgens opgenomen in de Reactienota PVVP 2006, waarna de tekst van het PVVP 2006 is aangepast.

Nu valt het Van Harinxmakanaal uiteen in drie delen:

  • 1. Harlingen – Franeker (Kie): het deel met de grootste goederenoverslag en de hoogste potentie voor het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten. Afwikkeling van de scheepvaart vindt plaats via de Boontjes en het Kornwerderzand. Opwaardering naar klasse Va is noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van de Westergozone. Dit heeft geleid tot het GS besluit om het deel tussen bedrijventerrein Kie in Franeker en Harlingen op termijn (voor 2020) op te waarderen;
  • 2. Franeker (stad) – Leeuwarden (stad): op dit deel worden nauwelijks goederen overgeslagen en komt weinig doorgaand verkeer voor. Verder is er nauwelijks potentie voor groei van overslaggoederen. De gemeente Leeuwarden heeft ook geen wensen voor schaalvergroting van haar havens in West. Opwaardering van dit deel is daarom niet aan de orde;
  • 3. Leeuwarden oost – Prinses Margrietkanaal: hier vindt voornamelijk afwikkeling van scheepvaartverkeer van en naar Leeuwarden plaats. Op lange termijn zou aan de oostzijde van de stad enige groei plaats kunnen vinden, maar opwaardering naar klasse Va is vooralsnog niet aan de orde.

Boodschap aan Minister
Gedeputeerde T. Baas: &quotOm de gewenste ontwikkeling van het deel Harlingen – Franeker mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de Rijksvaarweg Kornwerderzand – Harlingen via de Boontjes flink wordt verdiept en opgewaardeerd naar klasse Va. Nu is deze alleen goed bevaarbaar tijdens hoogwater. Natuurlijk moeten daarbij de natuurwaarden wel in acht worden genomen. Ik zal mij hiervoor inzetten en zorgen dat deze boodschap luid en duidelijk doorkomt bij de Minister.&quot

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân