ONRI in consultatiebijeenkomst Regieraad Bouw

Met ingang van 1 december 2005 wordt de nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving, zoals die in 2004 door Brussel is vastgesteld, ook in Nederland van kracht. ONRI heeft onlangs deelgenomen neemt deel aan de consultatiebijeenkomst van de Regieraad Bouw over deze ARW 2005.

We onderscheiden twee nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Dat zijn de Richtlijn 2004/18/EG voor werken, diensten en leveringen en Richtlijn 2004/17/EG voor opdracht in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Deze worden in Nederland geïmplementeerd door middel van twee besluiten: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). In deze besluiten is beschreven welke regels de overheid (rijk, provincies, gemeenten) moet hanteren bij het verstrekken van opdrachten.

Soms kunnen bij complexe aanbestedingen vooraf niet alle technische, financiële of juridische eisen worden voorgeschreven. Nieuw in deze aanbestedingsregels is de mogelijkheid om voor deze bijzonder complexe overheidsaanbestedingen gebruik te maken van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. Ook bieden de nieuwe richtlijnen de mogelijkheid voor elektronisch aanbesteden en veilen.

Praktijk
De juiste toepassing van deze reglementen in de dagelijkse aanbestedingspraktijk is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende diensten zelf. De vier bouwministeries (VROM, V&W, LNV en Defensie) zijn verplicht hiervoor het Aanbestedingsreglement voor Werken (thans ARW 2004, wordt ARW 2005) te gebruiken. Andere aanbestedende diensten dan de hiervoor genoemde bouwministeries, kunnen gebruik gaan maken van het ARW 2005. Als men besluit dat niet te doen, is het wel van belang dat het gebruik van het UAR-EG 1991 na 1 december 2005 niet meer mogelijk is. Dat reglement is namelijk gebaseerd op de oude aanbestedingsrichtlijnen, waardoor het niet meer aansluit op de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Het gebruik van het UAR 2001 kent dit probleem overigens niet.

Het ARW 2005 vervangt met ingang van 1 december het ARW 2004. In het ARW 2005 zijn de beschikbare aanbestedingsprocedures, zoals ook gebruikelijk in het ARW 2004, volledig uitgeschreven, waarbij de procedures voor nationale aanbesteding zoveel mogelijk gelijkluidend zijn aan die voor Europese aanbesteding.

Betrokken
Voorafgaand aan de introductie van het nieuwe ARW 2005 is op 14 september 2005 door de Regieraad voor de Bouw een consultatiebijeenkomst georganiseerd voor de bij de bouw betrokken partijen. Ook ONRI was vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst is na een korte introductie over de kaders en de procedure, het concept van de ARW 2005 besproken aan de hand van de vooraf door diverse partijen ingediende schriftelijke commentaren.

Mede door de Regieraad is de verhouding overheid – bouwbranche weer wat genormaliseerd. Tegelijkertijd constateren we dat de ruimte voor een wezenlijke inhoudelijke discussie en de mogelijkheden tot het aanbrengen van wijzigingen in concepten beperkt zijn. Dit ligt onder meer aan het tijdschema. Het in werking treden op 1 december biedt niet veel ruimte meer voor discussie over relevante onderwerpen en aanpassing van het concept. Een andere oorzaak is de keuze om in het Bao en het Bass zeer nauw aan te blijven sluiten bij de teksten van de richtlijnen.

Gemiste kans
Tijdens de consultatiebijeenkomst bleek de ruimte voor inhoudelijke aanpassingen van het ARW 2005 dan ook beperkt. Dit werd door vertegenwoordigers vanuit de bouw en de adviesbranche als een gemiste kans ervaren. Men is daar toch van mening dat met de introductie van het ARW 2004 de evenwichtige verhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals neergelegd in bijvoorbeeld het UAR 2001, enigszins uit het lood is geslagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ONRI