VNG: Prinsjesdag: gemeenten leveren in

Den Haag – De gemeenten zullen na een aantal jaren van inleveren financieel opnieuw een forse stap terug moeten doen. Deze voortdurende druk op lokale middelen heeft gevolgen voor de dienstverlening aan de burger. Zowel financieel als beleidsmatig worden de gemeenten vergaand beperkt in hun bewegingsvrijheid. Het gemeentelijk belastinggebied wordt kleiner, het politiebestel wordt gecentraliseerd en het is niet duidelijk of er voor de gemeenten een werkbare Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt, aldus de reactie van de VNG op de Miljoenennota die op 20 september aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Verkleining van het gemeentelijk belastinggebied door gedeeltelijke afschaffing van de OZB en de limitering van de overige OZB-tarieven, zonder gelijktijdige invoering van een alternatief belastinggebied, beperkt de mogelijkheden van gemeenten om eigen inkomsten te verwerven sterk. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt zijn belofte niet waar dat geen enkele gemeente er in enig jaar op achteruit zal gaan. Na 2006 zal een groot aantal gemeenten er wel degelijk fors op achteruit gaan. Een deel van de toch al beperkte groei van het Gemeentefonds zal worden gebruikt voor de opvang van die achteruitgang. De compensatie voor gemeenten wordt daardoor een sigaar uit eigen doos.

De VNG blijft zich met kracht verzetten tegen de aangekondigde centralisatie van het politiebestel. De politie moet lokaal verankerd blijven. Lokaal moeten prioriteiten worden gesteld en er moeten in de gemeenten voldoende politiemensen zijn. De meeste problemen, zoals jongerenoverlast, huiselijk geweld en overlast door drugsgebruikers spelen zich af in de buurt en moeten ook daar worden aangepakt. Als het gaat om veiligheid in de buurt blijkt dat mensen meer vertrouwen hebben in lokale dan in nationale bestuurders, schrijft de VNG in haar brief.

De VNG steunt op hoofdlijnen de kabinetsvoorstellen voor de Wmo. Maar dan moet bij de verdere parlementaire behandeling wel worden afgezien van onnodige beperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid. De Wmo mag geen pseudo AWBZ worden, met alle daarbij behorende landelijke normen en protocollen.

De VNG houdt op 13 oktober een buitengewone algemene ledenvergadering, waarin de bezwaren tegen de begroting van het kabinet op tafel komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten