Reactie GS Zuid-Holland op Miljoenennota.

Den Haag – Versterking van de kust- verdediging is het belangrijkste punt waar Gedeputeerde Staten (GS) aandacht voor vragen aan het Kabinet. Zuid-Holland kent een aantal zwakke schakels langs de kust waar de komende jaren hard aan gewerkt moet worden. Een gegarandeerde veiligheid van de randstad is van groot belang voor de economische toekomst en ruimtelijke ontwikkelingen van de randstad. Daarom vragen GS het Kabinet dringend aandacht te hebben voor dit belangrijke onderwerp en voldoende middelen beschikbaar te stellen, zodat het probleem voortvarend en snel opgepakt kan worden.

GS heeft op 13 september 2005 een brief geschreven aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De brief vindt u hieronder.

Onderwerp: Dringende oproep Miljoenennota

Geachte heer/mevrouw,

Volgende week biedt de regering u de Miljoenennota en bijbehorende rijksbegrotingen aan. Zowel voor de regering als voor u als volksvertegenwoordiger betekent dit jaarlijks een afwegen van vele belangen. De provincie Zuid-Holland is zich terdege bewust van het feit dat zich meer doelen aandienen dan er financiën beschikbaar zijn. Derhalve sturen wij u hierbij geen uitgebreide wensenlijst voor projecten en vraagstukken in onze provincie. Wel willen wij u aan de vooravond van Prinsjesdag wijzen op één onderwerp dat ons inziens alle prioriteit verdient: de kustveiligheid.

Op dit onderwerp hebben wij de Tweede Kamer en het kabinet al eerder gewezen in gesprekken en brieven. De situatie zoals deze hier aan de orde komt is dan ook niet helemaal nieuw. Nu, tijdens de Algemene Politieke én Financiële Beschouwingen, is echter wel het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan. U kunt ervoor zorgen dat voldoende financiële middelen beschikbaar komen om meteen in 2007, na afronding van de nu lopende planstudies, de Zuid-Hollandse kust versterkt kan worden.

Staatssecretaris Schultz heeft tijdens het Algemeen Overleg in juni aangegeven te willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een deel van het budget voor na 2015/2016 naar voren te halen. Ook zij heeft erkend dat er in 2007 onvoldoende geld beschikbaar is. Dat stemt ons uiteraard positief. Echter, de staatssecretaris heeft ook aangegeven dat zelfs met het vervroegen van een deel van haar budget onvoldoende middelen beschikbaar komen om alle Zwakke Schakels direct aan te pakken.

De provincie Zuid-Holland heeft in het plan van aanpak voor de zwakke schakels als vertrekpunt genomen dat -de uitvoeringsfase zal de periode 2006 tot 2010 in beslag nemen-. Deze passage over de versterking van de zwakke schakels komt uit de nota Naar integraal kustzonebeleid, beleidsagenda voor de kust van januari 2002 waarin geciteerd werd uit het uitvoeringsprogramma van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Daarop heeft de provincie een beschikking ontvangen, waarin is bepaald dat de planstudies voor de versterking van de prioritaire zwakke schakels medio 2007 moeten zijn afgerond. Logischerwijs volgt de uitvoering van de versterking direct op het op- en vaststellen van het plan. Zo’n plan heeft namelijk een beperkte houdbaarheid; omstandigheden veranderen en milieueffectrapportages verouderen. Na verloop van tijd houden ze ook juridisch geen stand.

Met het oog op de kwaliteitsverbetering van de boulevardbadplaatsen Scheveningen, Noordwijk, en Katwijk, is het nodig dat de structurele versterking van de zeewering ook daadwerkelijk vorm krijgt om daar met de badplaatsontwikkeling op aan te kunnen sluiten. Onzekerheid over de uitvoering van versterkingsmaatregelen leidt veelal tot verlammende situaties met kwaliteitsverlies als resultaat. Urgentie is immers een optelsom van veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische kwaliteit.

De veiligheid van de kust is tegenwoordig regelmatig in het nieuws vanwege de ernstige situatie die in de Verenigde Staten is ontstaan. De schrikbeelden van New Orleans laten zien wat het betekent als dichtbevolkte gebieden onder water komen te staan. Een gegarandeerde veiligheid van de randstad is dan ook van groot belang voor de economische toekomst en ruimtelijke ontwikkelingen van de randstad. En het draaiende houden van de economische motor van Nederland is niet louter een regionale verantwoordelijkheid.

De provincie Zuid-Holland doet hiermee aldus een dringend beroep op u. Naar wij hopen brengt u deze prioriteit bij het kabinet onder de aandacht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland