Mobis reactie op de Miljoennenota

Den Haag – Van papier naar beleid : voor het openbaar vervoer is er nog een lange weg te gaan. Mobis roept daarom de Staten-Generaal en de decentrale overheden op in een gezamenlijke actie met de openbaar vervoerondernemingen te komen tot een
echte verbetering van het aanbod van openbaar vervoer, door middel van een
bijstelling van de plannen van het kabinet bij de begrotingsbehandeling.
Meer ambitie en actie, minder plannen en papier.

De begroting voor Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2006 geeft vooralsnog
weinig aanknopingspunten dat het kabinet bereid zou zijn meer geld uit te
trekken voor de verbetering van het openbaar vervoer. Daarbij ontstaat als
gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen een acuut probleem voor
de openbaar vervoerondernemingen. Daarnaast geven decentralisatie van
beleid en middelen en de overdracht van de verantwoordelijkheid voor
mobiliteitsbeleid aan de decentrale overheden, zoals in de begroting als
beleid voor 2006 wordt genoemd, wel veel papier op maar geen concrete
maatregelen in 2006.

Het komende jaar is, althans als het aan het Kabinet ligt, vooral een jaar
van plannen maken, nota’s schrijven en analyseren van de uitkomsten. Veel
ook wordt overgelaten aan de decentrale overheden die door middel van hun
provinciale- of regionale vervoersplannen beleid in gang moeten gaan
zetten.

Nieuw beleid, waarover echter niet eerder besloten kan worden dan nadat de
Nota Mobiliteit in de beide kamers van de Staten-Generaal succesvol en
redelijk ongeschonden is aangenomen. Voor 2006 betekent dit veel nieuwe
nota’s over de rol en de mogelijkheden van het openbaar vervoer, maar
weinig uitzicht op voor de reiziger zichtbare verbeteringen. De begroting
is voor het openbaar vervoer dan ook een verloren jaar, zonder uitzicht op
een snelle aanpak van de mobiliteitsproblemen met behulp van openbaar
vervoer, en een gemiste kans op echte verbeteringen.

Er komt geen extra geld beschikbaar voor het stads- en streekvervoer. Dit
betekent ook dat een extra indexering van BDU gelden in 2006 opnieuw niet
plaats zal vinden, evenals voorgaande jaren. Met de gestegen dieselprijzen
van de afgelopen tijd en het ontbreken van een extra indexering bij de BDU,
komt er ook in 2006 feitelijk minder in plaats van meer geld beschikbaar
voor het openbaar vervoer en dreigt verdere verschraling van het aanbod.
Deze verschraling zal zich het eerste laten voelen in het openbaar
vervoersaanbod buiten de steden. Daar waar grote delen van de bevolking
toch al niet ruim bedeelt zijn met openbaar vervoermogelijkheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mobis