G4-Reactie op Miljoenennota

Den Haag – Kabinetsplannen geen verbetering voor veiligheid grote steden. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vrezen dat de veiligheid in achterstandswijken verslechtert wanneer de politieregio’s de zeggenschap over de inzet van middelen kwijtraken. Ook maken de steden zich zorgen over de effecten van de nieuwe zorgwet voor grote groepen inwoners. Positief zijn de steden over extra geld voor luchtkwaliteit, ruimere mogelijkheden voor het aanpakken van huisjesmelkers en de aandacht voor terrorismebestrijding.

Veiligheid
De plannen van het kabinet om het beheer over de politie naar het Rijk over te hevelen betekenen dat landelijke prioriteiten straks zwaarder gaan wegen dan lokale, aldus de G4. Dit kan gevolgen hebben voor de inzet van mensen en middelen bij surveillances, evenementen etc. De G4 vragen zich af waarom het politiebestel nu op de schop moet, juist nu positieve resultaten worden geboekt op het gebied van veiligheid in de grote steden. De G4 constateren dat de plannen voor de politie haaks staan op de ambities van het kabinet met het Nieuwe Veiligheidsprogramma, dat zich juist richt op verbetering van de veiligheid in achterstandswijken.
Positief zijn de steden over extra cellen en tbs-capaciteit, de aandacht voor terrorismebestrijding en de erkenning van de rol van de grote steden hierbij. Niet duidelijk is echter of de grote steden ook extra middelen krijgen voor de aanpak van terrorisme. Voor de veiligheid en leefbaarheid in de steden is het verder van groot belang dat het kabinet nu echt haast maakt met de invoering van de bestuurlijke boete. Met dit instrument kunnen steden zelf boetes opleggen voor kleine overtredingen zoals fout parkeren of het verkeerd aanbieden van huisvuil.

Uitgeprocedeerde asielzoekers
Een belangrijk knelpunt voor de grote steden blijft dat 60% van de uitgeprocedeerde asielzoekers niet aankomt bij de vertrekcentra, op straat belandt en in de illegaliteit verdwijnt. Het kabinet trekt de conclusie dan maar te bezuinigen op de vertrekcentra, in plaats van te zorgen voor een sluitende aanpak. Het plan van de minister om deze groep in de COA op te vangen biedt wellicht een oplossing voor dit hardnekkige probleem.

Zorgpremie
Onder de nieuwe zorgverzekeringswet zal de maandelijkse premie worden verdrievoudigd en kunnen mensen met een betalingsachterstand geroyeerd worden. De steden vrezen dat het aantal onverzekerden in de stad snel zal oplopen. Bovendien moeten burgers de zorgtoeslag van het Rijk zelf aanvragen. Het gevaar bestaat dat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn.

Werk en Bijstand
Extra inspanningen van gemeenten om mensen aan werk te helpen worden door het kabinet niet beloond. Integendeel, de besparing die hierdoor wordt gerealiseerd wordt ingeboekt bij het rijk en de steden krijgen vervolgens minder geld, 200 miljoen. Dit knelt des te meer nu een toename wordt verwacht van het aantal moeilijk aan werk te helpen bijstandsgerechtigden, in verband met de aanpassingen in de WW en de nieuwe WAO (de WIA). Positief zijn de steden over de komst van participatiebanen.

Armoede
De G4 zijn verbaasd over het gebrek aan aandacht voor armoedebestrijding in de Miljoenennota. De steden maken zich zorgen over de opvang voor daklozen. In de vier grote steden zijn 20.000 a 25.000 mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. De G4 zijn van mening dat voor zorg en opvang van deze groep en ter voorkoming van overlast, dit najaar extra middelen moeten worden gereserveerd voor de grote steden.

Onderwijs
De steden zijn verontwaardigd over het een feit dat meer dan 10% voor de bestrijding van taalachterstanden moet worden ingeleverd. Dat de minister de onderwijsachterstanden op het platteland wil bestrijden is een loffelijk streven, maar het is voor de steden niet te accepteren dat zij dat doet op kosten van de achterstanden in grote steden. Positief zijn de steden over extra geld voor onderwijshuisvesting en over het bevorderen van beroepsonderwijs.

Gezond
Het kabinet heeft ook een aantal maatregelen in petto die het welzijn van de stedelijke inwoners bevorderen. De G4 zijn positief over de extra middelen voor sport: geld voor sport en integratie, geld voor stimulering van de samenwerking tussen buurt, school en sport, en geld voor sportactiviteiten die de maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren vergroten. Ook verwachten de G4 een substantiele verbetering van de luchtkwaliteit in de steden door het extra geld dat is gereserveerd voor biobrandstoffen en roetfilters – zowel voor nieuwe als voor bestaande vaar- en voertuigen.

OZB
Afschaffing van het gebruikersdeel van de Onroerende Zaak Belasting betekent een beperking van het gemeentelijk belastinggebied. Daar komen in de kabinetsplannen geen andere instrumenten voor terug.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag