Bouwend Nederland: gebruik bouw voor groeistimulering

Gouda – Het kabinet kan via het beter inzetten van beschikbare financiele middelen de bouwsector benutten voor verdere groeistimulering en het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Dat betekent niet noodzakelijk automatisch extra uitgaven van de zijde van de overheid, maar ook het doelmatiger aanwenden van beschikbare gelden binnen en buiten het overheidsbudget. De investeringsimpulsen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigt, zijn een goed begin, maar nog niet voldoende.

Aldus Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven in een eerste reactie op de kabinetsplannen voor het volgend jaar. Met gerichte stimulering van bouwactiviteiten worden niet alleen maatschappelijke problemen opgelost of voorkomen, maar wordt ook de economie gestimuleerd. De vereniging spitst de eerste reactie toe op vijf speerpunten.

Aanbestedingsmeevaller infrastructuur
Bouwend Nederland constateert dat er ruimte is ontstaan binnen de budgetten voor infrastructuur als gevolg van aanbestedingsmeevallers en stagnatie van projecten door de luchtkwaliteitproblematiek. In de begroting 2006 is een aantal bestedingsopties genoemd. Bouwend Nederland voegt er nog een aantal aan toe, gelet op de fileproblematiek en de intentie van het kabinet de bereikbaarheid te verbeteren. De vereniging denkt daarbij aan een versnelde aanpak van de meerjarige onderhoudsprogramma s, het uitvoeren van bestekklare projecten die in het verleden vanwege budgettaire problemen zijn vertraagd, het versneld aflossen van de meerjarige bestuurlijke afspraken met de lagere overheden in het kader van de bereikbaarheid, het benutten van de gelden voor andere deelsectoren binnen de infrasector en projecten die binnen afzienbare tijd aanbesteed kunnen worden.

Luchtkwaliteit en bouwopgave
Het gevaar dreigt dat de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit de realisatie van de noodzakelijke bouwopgave nog verder vertragen. Het kabinet wil de rekening namelijk voor een deel neerleggen bij de partijen die bij de ontwikkeling van een gebied en de bouw betrokken zijn. Bouwwerken zouden daardoor duurder worden en plannen voor gebiedsontwikkeling ontmoedigd. Bouwend Nederland vindt dat de luchtproblematiek moet worden aangepakt bij de bron door de vervuilers te laten betalen.

Particuliere woningverbetering
Bouwend Nederland wil het kabinet bewegen tot concrete acties om de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad in ons land te verbeteren. Hiervoor is al jaren te weinig aandacht in het overheidsbeleid. Daarbij gaat het zowel om verbetering van de woonkwaliteit als om het wegwerken van ernstige bouwtechnische gebreken. Zo is met dit laatste alleen al een investering van zo n 10 miljard euro gemoeid. Met diverse andere betrokken organisaties heeft Bouwend Nederland concrete voorstellen uitgewerkt om particuliere huiseigenaren te stimuleren tot verbeterinvesteringen.

Waterbouw en riolering
Wetenschappelijke deskundigen hebben aangegeven dat 15% van onze waterkeringen zeker niet aan de huidige normen voldoet en dat bij nog eens 35% de kans aanwezig is dat daar niet aan wordt voldaan. Dat zijn op zich al zorgwekkende getallen. Daarnaast is de vraag actueel of de huidige normering aangescherpt moet worden om de kans op overstromingen in Nederland te verkleinen. Als daartoe besloten wordt vergt dat een omvangrijk pakket aan extra maatregelen. Bouwend Nederland vindt dat het kabinet meer oog moet hebben voor deze problematiek.

Wat het rioleringsstelsel betreft, vindt Bouwend Nederland dat het kabinet ervoor moet zorgdragen dat gemeenten hun voorgenomen investeringstempo handhaven. Onderhoud en beheer vergen een jaarlijkse investering van 1,1 miljard euro, vervanging en renovatie van de riolering kost de komende zes jaar ongeveer 2,8 miljard euro. Om de kwaliteit te garanderen, moeten deze investeringen echt worden gedaan, ook al zal dat een verhoging van het gemeentelijk rioolrecht met zich meebrengen.

Onderwijs en klaslokalen
Bouwend Nederland is verheugd met het kabinetsbesluit extra middelen uit te trekken voor de noodzakelijke verbetering van de praktijklokalen in het (vmbo-)onderwijs. Meer aandacht voor praktijkgericht onderwijs is een lang gekoesterde wens, ook in de bouwsector. In dit verband wijst Bouwend Nederland er op dat ook genoeg geld beschikbaar moet zijn voor lokalen voor afdelingen bouwtechniek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)