Provincie Limburg: Evaluatie provinciaal grondbeleid

Maastricht – Een actiever provinciaal grondbeleid komt de realisatie van provinciale doelen in het gebiedsgericht beleid ten goede. De Provincie levert voor regionale partners meerwaarde als zij in gemeentegrensoverstijgende projecten ook risicodragend participeert. Dat ook kan het realisatieproces versnellen. Dat blijkt uit een evaluatie van het grondbeleid van de Provincie Limburg sinds medio 2001. De evaluatie ‘Grond voor overweging’ komt voort uit de bestuurlijke ambitie om daadkrachtiger met de uitvoering van provinciaal beleid aan de slag te kunnen gaan. Grondbeleid biedt daar kansen voor.

Ook krijgt de Provincie meer mogelijkheden voor een actiever grondbeleid door nationale ontwikkelingen, zoals de groei naar ontwikkelingsplanologie, de Nota Ruimte, de herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet.

Belangrijke conclusies uit de evaluatie zijn:
– De realisatie van de provinciale doelen in de gebiedsgerichte projecten kan versterkt worden door een actief grondbeleid. Gezien de (landelijke) ontwikkelingen op het vlak van de ruimtelijke ordening is dit ook een voor de hand liggende rolopvatting, waarin de Provincie complementair handelt ten opzichte van gemeenten en niet op de stoel van de gemeenten gaat zitten.
– Steeds meer wordt gevraagd dat de Provincie ook actief in de uitvoering participeert.
– De Provincie levert voor regionale partners een meerwaarde als zij in gemeentegrensoverstijgende projecten risicodragend participeert. Dat kan het realisatieproces versnellen.
– De Provincie heeft in projecten nu maar beperkt zeggenschap over de ingebrachte gelden. In projecten wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de sturingsmogelijkheid die de inbreng van eigen grond met zich meebrengt.
– Het gewenste strategische en anticiperende verwerven komt (nog) niet op gang.
– Het voor de grondverwerving ingestelde voorfinancieringfonds blijkt in de praktijk met te beperkende voorwaarden ingesteld. Met name de termijn van terugbetaling binnen twee jaar is bij aankoop door de Provincie niet reëel.

Om actief grondbeleid binnen de totale uitvoeringsorganisatie van de provincie Limburg effectief tot zijn recht te kunnen laten komen, lijkt het noodzakelijk de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een gecoördineerde aankoop, beheer en verkoop van grond in een provinciaal ontwikkelbedrijf te gaan onderbrengen.

Gedeputeerde Staten vragen de Staten om de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen door aan GS opdracht te geven om de condities voor een actiever grondbeleid en de daarbij passende organisatievorm in een vervolg nader uit te werken. Hierbij moeten ook de mogelijkheden om het voorfinancieringfonds beter in te kunnen zetten meegenomen worden. Er is behoefte om tussen de overheden in Limburg (gemeenten, Dienst Landelijk Gebied, Domeinen, Rijkswaterstaat, Waterschappen) tot verdergaande afstemming van het grondbeleid te komen, mogelijk leidend tot een Limburgse grondbank.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg