Arcadis: sterke prestaties en goede vooruitzichten

ARNHEM – Arcadis, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft de goede prestaties in het tweede kwartaal van 2005 voortgezet. De bedrijfsopbrengsten stegen 4% naar € 233 miljoen, de netto winst nam 62% toe naar € 9,0 miljoen. Exclusief éénmalige effecten steeg de netto operationele winst 31%.
In het eerste halfjaar van 2005 groeiden de bedrijfsopbrengsten 6%. Ook de autonome groei bedroeg 6%. De netto winst steeg 43%, terwijl de netto operationele winst (exclusief éénmalige effecten) 24% toenam.
De gunstige ontwikkeling van de resultaten was vooral het gevolg van sterke verbetering van de marges. Ook autonome groei en de verrichte acquisities droegen positief bij aan de resultaatsontwikkeling.

In het tweede kwartaal werden drie acquisities afgerond. Met SWK (omzet € 5,9 miljoen, 50 medewerkers) werd medio mei de positie in de Belgische infrastructuurmarkt versterkt. Medio juni werd in Engeland AYH (omzet € 36 miljoen, 340 medewerkers) overgenomen, gespecialiseerd in projectmanagement, kostenbeheersing en advisering voor vastgoed. Aan het eind van het kwartaal volgde de overname van Greystone Environmental Consultants (omzet € 12 miljoen, 130 medewerkers), een belangrijke stap in de Amerikaanse milieumarkt.
Daarnaast werden enkele belangen afgestoten. Medio juni werd het 50% belang verkocht in het Spaanse Grupo EP (omzet € 135 miljoen, 1700 medewerkers), en kort na het tweede kwartaal twee kleinere ondernemingen actief in de donorgefinancierde markt (omzet € 11 miljoen, 240 medewerkers). Deze verkopen resulteerden in het kwartaal in een boekwinst van € 2,1 miljoen.

In een reactie op de resultaten zei bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy: “De ontwikkeling van de resultaten laat zien dat ARCADIS goed op koers ligt. Over vrijwel de gehele linie ligt de autonome groei op een goed niveau. De eerder getroffen maatregelen in combinatie met de inspanningen van onze medewerkers resulteren in een duidelijke verbetering van de marges. Door de acquisities en desinvesteringen versterken we enerzijds onze thuismarktposities, terwijl we anderzijds de focus op activiteiten met groeipotentie en hogere marges vergroten.”

Tweede kwartaal
De bedrijfsopbrengsten groeiden 4%. Ook de autonome groei bedroeg 4%. De opbrengst uit verkoop van bedrijfsonderdelen had een positief effect op de omzet van 1%. Hiertegenover stond een negatief valuta-effect van 1%. De groei door acquisities en desinvesteringen was per saldo nihil. De geringere autonome groei ten opzichte van het eerste kwartaal was een gevolg van daling van de bedrijfsopbrengsten in Nederland. Deze ontstond vooral door minder toeleveringen van derden die in het tweede kwartaal 2004 op een hoog niveau lagen. De werkvoorraad in Nederland is ten opzichte van vorig jaar duidelijk verbeterd, hetgeen het eerder gemelde voorzichtige herstel van de Nederlandse markt bevestigt. In vrijwel alle overige landen werd de autonome groei op een goed niveau gecontinueerd. Vooral de markt in de Verenigde Staten is gunstig, terwijl het herstel van de markt in Brazilië sterk doorzet.

De Ebita steeg 64%. Op recurring basis (dus exclusief éénmalige effecten in 2004 en 2005) was de stijging 34%. Acquisities en desinvesteringen droegen per saldo 14% bij, terwijl het valuta-effect nihil was. De autonome stijging van de Ebita was 20%. In Nederland werpt de vorig jaar doorgevoerde herstructurering vruchten af. Ook de Verenigde Staten en Brazilië droegen sterk bij aan de resultaatsverbetering.

De netto operationele winst steeg met 31% iets minder hard dan de recurring Ebita. Dit is vooral toe te schrijven aan een lagere bijdrage van niet-geconsolideerde energieprojecten in Brazilië. Inmiddels is voor één van deze projecten een nieuw contract afgesloten wat naar verwachting vanaf het vierde kwartaal zal bijdragen aan de winst.

Infrastructuur
De omzetgroei bedroeg 10%, waarvan 7% door acquisities. Autonoom groeiden de activiteiten 3%. Vooral in Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk lag de autonome groei op een hoog niveau. In Brazilië resulteren de verbeterde economische omstandigheden in meer investeringen, zowel van de overheid als van bedrijven. De gunstige huizenmarkt leidt in de Verenigde Staten tot veel investeringen in uitbreiding van woongebieden. In Frankrijk is uitbreiding van weg- en spoorinfrastructuur de belangrijkste drijfveer voor groei. In Duitsland bleef de markt moeilijk terwijl in Nederland voorzichtig herstel zichtbaar is, resulterend in een toename van de werkvoorraad.

Vooruitzichten
In veel landen bestaat de noodzaak tot verbetering van infrastructuur. Steeds vaker gebruiken overheden publiek private samenwerking om investeringen in infrastructuur te versnellen. In Nederland groeit de markt voor verbetering van spoorinfrastructuur. Samen met een tweetal partners heeft ARCADIS recentelijk de joint venture Asset Rail opgericht om ook bij de uitvoering van beheer en onderhoud van het spoor betrokken te raken. De infrastructuurmarkt in Centraal Europa groeit sterk, gestimuleerd door geld uit Europese fondsen. In Frankrijk kan ARCADIS profiteren van uitbreiding van hogesnelheidslijnen. Verwacht wordt dat de markt in Brazilië verder zal groeien. In de V.S. heeft overeenstemming over het federale budget voor infrastructuur naar verwachting een positief effect op de markt. In de Amerikaanse milieumarkt zijn de langjarige GRiP® contracten een solide basis voor groei. Ook in Europa bestaat voor deze aanpak van bodemsanering belangstelling. In het gebouwensegment legt de overname van AYH de basis voor uitbreiding van managementdiensten. De selectie door DSM van ARCADIS AQUMEN voor het leveren van facility management laat zien dat op dit terrein vaste voet aan de grond is verkregen.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor 2005 zijn onverminderd positief. ARCADIS is uitstekend gepositioneerd in markten met perspectief. Ons beleid is erop gericht door synergie groei te realiseren. Goede mogelijkheden doen zich voor bij dienstverlening aan multinationale klanten en op het terrein van bodemsanering, spoorwegen, bruggen en tunnels en projectmanagement. Daarbij blijven we ons richten op activiteiten met meer toegevoegde waarde om de marge verder te verbeteren. Uitbreiding door middel van acquisities wordt voortgezet. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor heel 2005 een toename van de netto operationele winst met 20 á 25%.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.