Plan van aanpak Rijksprogramma Groene Hart gereed

Den Haag – Minister Veerman heeft namens het Rijk het Plan van aanpak voor het Rijksprogramma Groene Hart aangeboden aan de betrokken regionale bestuurders in het Groene Hart. Het Rijksprogramma Groene Hart bundelt de rijksinzet in dit gebied en is een van de vier rijksprogramma’s die voortvloeien uit de Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland, de Nota Mobiliteit en de nota ‘Pieken in de Delta’. Met het Rijksprogramma versterkt het Rijk zijn effectiviteit en slagkracht door besluiten over ontwikkelingen rond wonen, werken, infrastructuur en natuur in samenhang te nemen met elkaar en met de specifieke doelen voor het gebied.

Het Plan van aanpak, met als titel ‘Groene Hart, rustgevend middelpunt van de Deltametropool’ moet er de komende twee jaar toe leiden dat ontwikkeling en behoud van het internationaal waardevolle gebied verzekerd is en dat tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie van de Randstad is geborgd. Het Rijksprogramma zorgt dat afstemming plaatsvindt tussen de betrokken departementen en met de regisseurs van de verschillende projecten, met name de provincies. Die projecten zijn het Nationaal Landschap Groene Hart, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, de aanpak Veenweidegebieden, de Natte As, de Transformatiezone (Alphen-Leiden, Oude Rijnzone) het routeontwerp A12 en de Rijn-Gouwelijn Oost. De thema’s water en toekomst grondgebonden veehouderij die in veel projecten terugkomen zullen speciale aandacht krijgen.

Een programmateam bestaande uit medewerkers van de departementen LNV, VROM, EZ, V&W en OCW gaat met de uitwerking aan de slag. Het plan van aanpak ‘Groene Hart, rustgevend middelpunt van de Deltametropool’ is te vinden op de website van het ministerie van LNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV